Nieuws

 • Woning te huur in Nes

  (18-10-2017)

  De woning De Worteltuin 22 in Nes is per 1 november beschikbaar voor verhuur. De woning beschikt over twee slaapkamers. De huur bedraagt € 486,82 per maand, exclusief € 22,69 servicekosten per maand. Een tekening en een foto van de woning kunt u vinden op  www.ameland.nl/wonen bij ‘Reageren op woning’.

  Lees meer
 • Vaststelling wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland’

  (18-10-2017)

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 12 september 2017 het wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het verbouwen van de woning aan de Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummer 2977. Het wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding.

  Lees meer
 • Sport op Ameland

  (17-10-2017)

  Sinds 1 september zijn Martine Kienstra en Esther Renes gestart als buurtsportcoaches sport en bewegen op Ameland. De buurtsportcoaches zijn in dienst bij Sport Fryslân en gaan actief aan de slag met de uitvoering van hun taken voor de gemeente Ameland en voor een deel ook voor Fysiotherapie Ameland. De gemeente Ameland wil met de inzet van de buurtsportcoaches bereiken dat meer mensen sporten en bewegen en dat er verbindingen worden gelegd tussen sport en bewegen en andere sectoren zoals welzijn, zorg, toerisme en bedrijfsleven.

  Lees meer
 • Inloopavond raadsfracties op 25 oktober

  (16-10-2017)

  Woensdag 25 oktober tussen 19.30 en 21.00 uur bent u van harte welkom op de inloopavond van de fracties. U kunt zich van 19.30 tot 19.45 uur melden. Alle fracties van de politieke partijen van Ameland zijn aanwezig.

  Lees meer
 • Deltacommissaris bezoekt Ameland

  (13-10-2017)

  Op donderdag 5 oktober bracht Deltacommissaris Wim Kuijken een bezoek aan Ameland op uitnodiging van burgemeester Albert de Hoop en voorzitter van het bestuurlijk overleg Deltaprogramma Waddengebied Henk Staghouwer. De weersomstandigheden voor een bezoek in het kader van waterveiligheid waren gepast: een noordwesterstorm, stevige windvlagen en een hoge waterstand die de uitrollende golven over de veerdam liet lopen. Tijdens het bezoek liet de commissaris zich informeren over hoe de eilanden zich beschermen tegen hoogwater, zorgen voor een robuuste en klimaatbestendige inrichting en de aanpak voor als het toch een keer mis mocht gaan.

  Lees meer
 • Uitvoeringsregeling Culturele Hoofdstad 2018

  (27-09-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Ameland 2012, de Uitvoeringsregeling Culturele Hoofdstad 2018 hebben vastgesteld. Van donderdag 28 september tot en met donderdag 2 november tot 16.00 uur kunnen er subsidieverzoeken worden ingediend in het kader van deze regeling.

  Lees meer
 • Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Ballumerweg 23 te Nes Ameland’

  (27-09-2017)

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 29 augustus 2017 het wijzigingsplan ‘Ballumerweg 23 te Nes Ameland’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe groepsaccommodatie aan de Ballumerweg 23 te Nes Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie F, nummer 770. Het ontwerpwijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan hebben betrekking op een nadere aanvulling in de Toelichting van de aspecten ‘Archeologie’ en ‘Stabilisatie recreatiedruk’ en op een maximalisatie van het aantal te realiseren toeristische bedden van 140 in de Planregels.

  Lees meer
 • Mantelzorg Awards: nomineer uw beste mantelzorgsteun

  (18-09-2017)

  Zorgt u voor een familielid of andere dierbare? Dan kunt u tot 8 oktober iemand door wie u zich het meest gesteund voelt, nomineren voor een Mantelzorg Award via www.mantelzorgawards.nl. Want ook dit jaar worden de Mantelzorg Awards uitgereikt aan bijzondere mensen die een mantelzorger steunen.

  Lees meer
 • Ontwerpomgevingsvergunning uitgebreide procedure Smitteweg 5b, Ballum

  (13-09-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  Smitteweg 5b te Ballum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie H, nummer 7050: realisatie bedrijfswoning bij zoogkoeienstal. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 2 maart 2017 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

  Lees meer
 • Wagenborgpas voor eilander studenten

  (30-08-2017)

  Personen die in de Basisregistratie Personen (BRP) van Ameland staan ingeschreven, kunnen gebruik maken van een Wagenborgpas voor eilanders. Met deze pas kunt u bij de toegangscontrole op de veerdam in Holwerd in aanmerking komen voor de eilander tarieven. Voor Amelander scholieren en studenten die uit de BRP van Ameland zijn uitgeschreven, wordt een uitzondering gemaakt op deze regel. Ook zij kunnen voor een eilander Wagenborgpas in aanmerking komen, mits zij direct na uitschrijving uit de BRP van Ameland een recent bewijs van inschrijving van de betreffende school aan de vaste wal inleveren bij het kantoor van Wagenborg Passagiersdiensten in Nes.

  Lees meer
 • Hybride warmtepompen in gebruik

  (07-08-2017)

  Het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland heeft onlangs de 33ste en voorlopig laatste hybride warmtepomp in gebruik genomen. De toestellen zijn de afgelopen maanden geplaatst in huurwoningen van het woningbedrijf. Burgemeester Albert de Hoop stelde de 33ste warmtepomp, in de woning mevrouw Smit-De Wind in Hollum, officieel in gebruik. De eigenaren van drie Amelander installatiebedrijven die de toestellen hebben geïnstalleerd, waren hierbij ook aanwezig.

  Lees meer
 • Handige Omrin Afvalapp voor inzameldata van uw afval

  (07-06-2017)

  Vergeten de container op tijd aan de weg te zetten? Dat hoeft niet meer met de afvalapp van Omrin. Vanaf medio juni start de gemeente Ameland voor inwoners en gasten van Ameland een pilot met de gratis app Omrin Afval. Deze afvalkalender op de smartphone of tablet kan worden ingesteld op adres en geeft precies aan wanneer welke container wordt geleegd.

  Lees meer
 • Activiteitenkalender 2017

  (11-01-2017)

  De verschillende organisaties van evenementen op Ameland hebben in 2016 de data van evenementen doorgegeven die zij in 2017 willen organiseren. Deze activiteitenkalender met de akkoord bevonden datums voor het jaar 2017 is vastgesteld.

  Lees meer
Archief