De afgelopen periode zijn er gegevens verzameld over de gemeentelijke gebouwen, het gebruik hiervan en de opgave richting de toekomst. Daarnaast zijn er verkennende gesprekken gevoerd met het college en de raad.

Op 14 februari 2024 heeft er voor de raad en het college van B&W een themabijeenkomst plaatsgevonden over het gemeentelijk accommodatiebeleid. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft een aantal fracties inbreng geleverd. 
Mede op basis hiervan is een uitgangspuntennotitie ontwikkeld voor de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, ambities en spelregels voor het accommodatiebeleid. Deze notitie sluit aan bij de specifieke, lokale situatie op het eiland. 

Het college heeft deze uitgangspuntennotitie op 26 maart 2024 vastgesteld. 

De notitie moet niet als enige en absolute richtlijn op locatieniveau worden gezien, maar als onderlegger voor te maken keuzes in de nabije toekomst, met als doel het optimaliseren van onze gemeentelijke accommodaties op het eiland.