Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb)

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen: het ruimtelijke en technische bouwen. Ruimtelijk bouwen gaat over of u op een bepaalde plek mag bouwen. Technisch bouwen gaat over of uw bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Ruimtelijk bouwen: Omgevingsplan

Voor ruimtelijk bouwen is vaak een vergunning nodig. De gemeente toetst uw bouwplan aan het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staan bijvoorbeeld regels over de functie of het uiterlijk van het bouwwerk.

U krijgt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Het college van burgemeester en wethouders beslist op uw aanvraag. Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een aanvraag.

Er zijn mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen. Deze staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Omgevingsplan. Ook al is uw bouwplan vergunningvrij, u moet wel voldoen aan de algemene regels in het Omgevingsplan.

Via het Omgevingsloket(externe link) controleert u of u een vergunning nodig hebt of vergunningvrij mag bouwen.

Naast de regels voor ruimtelijk bouwen moet u ook voldoen aan de regels over technisch bouwen.

Technisch bouwen: Wet kwaliteitsborging

Voor technisch bouwen moet u een vergunning hebben of een melding indienen. Kleine bouwwerken zijn vaak vergunningvrij.

De Wkb verandert de regels voor technisch bouwen. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen.

De Wkb gaat op 1 januari 2024 in. Net als de Omgevingswet.

De Wkb: gevolgklassen

De Wkb onderscheidt vier gevolgklassen voor bouwwerken. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar uw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden.

Gevolgklasse IMeldingsplicht + kwaliteitsborgerBeperkte persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse IIVergunningplichtReële kans op persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse IIIVergunningplichtKans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen

Gevolgklasse I: meldingsplicht en kwaliteitsborger

Gevolgklasse I zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal 2 bouwlagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u in of op een monumentaal pand gaat bouwen.

Voor bouwwerken in gevolgklasse I moet u een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Nu toetst de gemeente dit nog voordat de bouw begint. Door de Wkb doet de gemeente dit voor bouwwerken in gevolgklasse I niet meer.

De kwaliteitsborger houdt toezicht via een instrument voor kwaliteitsborging: daarin wordt aangegeven op welke manier het toezicht wordt gedaan. Bedrijven ontwikkelen deze instrumenten. Instrumenten worden daarna gekeurd door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Als het instrument aan de eisen voldoet, mag het gebruikt worden voor kwaliteitsborging.

De gemeente blijft wel betrokken. U moet namelijk een bouw- en gereedmelding indienen bij de gemeente. Ook blijft de gemeente bevoegd gezag. De gemeente kan dus toezicht houden en handhaven als dat nodig is.

Gevolgklasse II en III: vergunning technisch bouwen

Gevolgklasse II en III zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld appartementencomplexen, scholen of hotels.

Voor deze bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning voor technisch bouwen nodig. Daarnaast is een vergunning voor ruimtelijk bouwen verplicht.

De gemeente toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische voorschriften.

Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te huren.

In welke gevolgklasse valt uw bouwwerk?

Via de vergunningencheck(externe link) van het Omgevingsloket controleert u in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt.

Hoe werkt het straks als u gaat (ver)bouwen?

Gevolgklasse I: kwaliteitsborger

Stap 1: omgevingsvergunning ruimtelijk bouwen

U controleert of u een omgevingsvergunning voor ruimtelijk bouwen (omgevingsplanactiviteit) nodig hebt. Heeft u een vergunning nodig? Dan vraagt u deze aan via het Omgevingsloket. De gemeente controleert of uw aanvraag voldoet aan de regels in het Omgevingsplan. Binnen 8 weken beslist de gemeente op uw aanvraag.

Stap 2: inhuren kwaliteitsborger

U huurt een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw(externe link) vindt u een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 3: bouwmelding indienen

U dient 4 weken voor aanvang van de bouw een bouwmelding in te dienen via het Omgevingsloket. Hierbij levert u een risicobeoordeling en borgingsplan in. Ook geeft u aan wie uw kwaliteitsborger is.

U mag niet beginnen met bouwen voordat u een complete melding hebt ingediend. U hoort van de gemeente of uw melding is geaccepteerd of afgewezen.

Ontbreekt er informatie? Dan moet u een nieuwe melding indienen.

Vier weken na het indienen van de melding mag u met de bouw beginnen. Als de bouw niet binnen 1 jaar is gestart, vervalt de melding.

Stap 4: start bouw

Twee dagen voor het begin van de bouw geeft u dit door aan gemeente Ameland.

Stap 5: controle door kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Als er geen bouwmelding of gereedmelding is ingediend kan de gemeente handhaven of toezicht houden. De kwaliteitsborger mag dit niet.

U ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het vertrouwen bestaat dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Stap 6: einde van de bouw

Eén dag na afronden van de bouw geeft u dit door aan de gemeente Ameland.

Stap 7: gereedmelding

U dient een gereedmelding met de verklaring van de kwaliteitsborger in via het Omgevingsloket. Daarbij levert u gegevens aan over het bouwwerk (het ‘dossier bevoegd gezag’).

U mag het bouwwerk niet gebruiken voordat u een complete gereedmelding heeft ingediend. U hoort van de gemeente of uw melding is geaccepteerd of afgewezen. De gereedmelding dient u in twee weken voor u het bouwwerk wil gebruiken.

Bouwwerk in gevolgklasse II en III

Stap 1: Omgevingsplanacitiviteit (vergunning ruimtelijk bouwen)

Voor bouwwerken in de gevolgklasse II en III heeft u een omgevingsplanactiviteit (vergunning ruimtelijk bouwen) nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Stap 2: Een bouwactiviteit (vergunning technisch bouwen)

U heeft ook een bouwactiviteit (vergunning technisch bouwen) nodig. Deze kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. U kunt beide vergunningen ook gezamenlijk aanvragen.

Stap 3: start bouw

Twee dagen voor het begin van de bouw geeft u dit door aan gemeente Ameland.

Stap 4: toezicht tijdens de bouw

De gemeente houdt toezicht op de bouwwerkzaamheden. Wij kunnen handhavend optreden als niet gebouwd wordt volgens de regels. 

Stap 5: einde van de bouw

Bij het afronden van de bouw, geeft u dit door aan gemeente Ameland.