Omgevingswet

Nederland heeft veel verschillende wetten en regels voor onze omgeving. Voor inwoners en ondernemers is het vaak niet duidelijk wat per gebied wel en niet mogelijk is en wie daarover gaat. Daarom komt er één nieuwe wet die al deze wetten bundelt en moderniseert: de Omgevingswet. De wet treedt op 1 januari 2024 in werking.

De Omgevingswet is een nieuwe wet die vanaf 2024 voor heel Nederland geldt. In deze wet staan alle regels voor én over de fysieke leefomgeving. Kortom, een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende onderwerpen binnen de Omgevingswet.

Overgangsfase indienen initiatieven

Aanvragen voor omgevingsvergunningen

Aanvragen voor omgevingsvergunningen nemen we volgens het oude recht in behandeling t/m 31 december 2023. Voor aanvragen die na deze datum worden ingediend nemen we deze volgens het nieuwe recht in behandeling. Dus:

  • Voor een aanvraag om omgevingsvergunning die vóór 1 januari 2024 wordt ingediend blijft het huidige recht gelden.
  • Voor een aanvraag die op of na 1 januari 2024 wordt ingediend, is de Omgevingswet van toepassing en wordt getoetst aan het tijdelijk omgevingsplan.

Aanvragen voor bestemmingsplannen of wijzigingsplannen

Het voorbereiden en ter inzage leggen bestemmingsplannen of wijzigingsplannen vergt de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Daarom hebben we een deadline moeten stellen waarna het aanvragen van bestemmingsplan – of wijzigingsprocedures binnen de huidige wetgeving niet meer mogelijk is. De complete aanvraag voor het wijzigen van een bestemmingsplan of het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dient voor 1 oktober bij de gemeente te zijn ingediend. Dus:

  • Complete aanvraag bestemmings- of wijzigingsplannen voor 1 oktober ingediend worden nog onder de huidige wetgeving in behandeling genomen.
  • Voor ruimtelijke plannen (o.a. bestemmingsplannen en wijzigingsplannen) geldt dat wanneer ze vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage zijn gelegd, de planologische procedure nog met het oude recht (Wet ruimtelijke ordening) wordt afgewikkeld.
  • Waar dit niet wordt gehaald, verloopt de planologische procedure via het nieuwe recht (Omgevingswet).