Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien
 • welke materialen er gebruikt worden
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Let op!

Vanaf 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van vergunningen en de vergunningprocedures. Voor de aanvragen die na 1 januari worden ingediend is de Omgevingswet van toepassing en wordt getoetst aan het tijdelijk omgevingsplan. Kijk hier voor informatie over de Omgevingswet.

Direct regelen

 • Bij een vooroverleg wordt door de adviescommissie omgevingskwaliteit Hûs en Hiem en de gemeente bekeken of het plan uitzicht biedt op een positieve beoordeling. Zowel de gemeente als de adviescommissie Hûs en Hiem rekenen hiervoor kosten.
 • Kosten gemeente:
  - 1e vooroverleg € 150,-
  - vervolgoverleg € 100,-
 • Kosten Hûs en Hiem:
  - Tot 15 minuten € 74,-
  - Van 15 - 30 minuten € 101,-
  - Van 30 - 45 minuten  € 129,-
  - Van 45 - 60 minuten € 158,-
  Bij behandeling van een vooroverlegplan in de bureaucommissie € 129,-
  Bij behandeling van een vooroverlegplan in de grote commissie € 158,-

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd.
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Wat heb ik nodig?

 • tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
 • details over hoe het gebouw eruit komt te zien
 • kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Meer informatie

 • De behandeling in de welstandscommissie vindt plaats op de dinsdag in de oneven weken
 • Welstandsnota

Extra informatie

Bestaande en nieuwe bouwwerken moeten voldoen aan redelijke eisen van welstand. In het tijdelijk deel van het omgevingsplan blijven de huidige welstandsregels van toepassing. In het nieuwe deel van het omgevingsplan maakt de gemeente opnieuw een afweging welke regels wenselijk zijn.