Hieronder zijn per categorie veel gestelde vragen met antwoorden te vinden. 

WOZ

Wat is mijn WOZ-waarde?

WOZ-waarden zijn openbaar en kunt u online opzoeken via wozwaardeloket.nl

Berekening WOZ-waarde?

Volgens wettelijke bepalingen worden de WOZ-waarden van woningen bepaald op basis van gebruiksoppervlakten (het aantal vierkante meters bij een hoogte van minimaal 1,5 meter). De WOZ-waarden voor woningen zijn gemiddeld 3,9% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ter compensatie hiervan heeft de gemeenteraad de tarieven voor de onroerendezaakbelasting met ongeveer 1,9% verlaagd.
Voor niet-woningen (bedrijven en dergelijke) geldt een gemiddelde stijging van 2,5% en deze tarieven zijn met 0.5% verlaagd.

Wat staat er in het taxatieverslag?

In het taxatieverslag van uw pand kunt u zien hoe de waarde is opgebouwd. Naast de onderbouwing en de vastgestelde waarde, treft u op het taxatieverslag informatie aan over type, bouwjaar, inhoud, oppervlakte, adresgegevens en kadastrale aanduiding van uw pand. Het taxatieverslag kunt u online aanvragen of met uw DigiD-code direct inzien via mijn.overheid.nl.

WOZ-waarde te hoog en bezwaar indienen?

Het is mogelijk om een extra check door team Belastingen te laten doen voordat u bezwaar indient. De medewerker Belastingen beoordeelt samen met u of de WOZ-waarde klopt en of een taxateur opnieuw naar uw WOZ-waarde moet kijken.

De WOZ-waarde ontbreekt op mijn aanslag

De WOZ-waarde voor uw woning is nog niet definitief vastgesteld. U ontvangt gedurende het jaar een aanslag waarop de WOZ-waarde en de onroerende zaakbelasting wordt vermeld.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Aanslag en tarieven OZB

De OZB wordt berekend aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde. De percentages voor 2024 zijn:

 • Eigenaar woningen 0,0647%
 • Eigenaar niet-woningen (bv bedrijven)  0,1481%
 • Gebruiker niet-woningen(bv bedrijven)  0,1185%

Huis verkocht en toch voor het hele jaar betalen!

Om te bepalen wie belastingplichtig is, hanteren we de peildatum 1 januari van het belastingjaar. Dit betekent dat iemand die op 1 januari van het jaar eigenaar en/of gebruiker is voor het hele jaar moet betalen. Verhuizingen, verkoop of andere wijzigingen brengen daar geen verandering in.

Als u in de loop van het jaar een ander onroerend goed koopt of gaat gebruiken dan hoeft u geen onroerendezaakbelasting te betalen maar wordt dit via de notaris verrekend.

Waardepeildatum en Toestandspeildatum, wat houdt dat in?

In de meeste gevallen zijn de waardepeildatum (prijspeil) en de toestandspeildatum dezelfde datum, namelijk 1 januari vóór het betreffende belastingjaar. Deze datum ligt in het verleden om de gemeente de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. De WOZ-waarde van uw pand in 2024 is dus de waarde van het pand op de waardepeildatum 1 januari 2023.

Als er in het jaar na de waardepeildatum een verbouwing of nieuwbouw heeft plaatsgevonden, dan wordt gekeken naar de werkelijke situatie (de toestand) op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Ook in dat geval wordt de WOZ-waarde in 2024 echter vastgesteld op de waarde die het pand zou hebben gehad op de waardepeildatum 1 januari 2023.

Forensen- en toeristenbelasting

Waarom moet ik forensen- en/of toeristenbelasting betalen?

Ameland heeft een verordening opgesteld waarin staat dat elke verhuurder van een vakantieverblijf forensen- en/of toeristenbelasting betaalt. Met deze opbrengsten betaalt de gemeente o.a. uitgaven voor recreatieve voorzieningen.

Forensenbelasting of toeristenbelasting?

Voor een gemeubileerde (recreatie)woning betaalt u óf forensenbelasting óf toeristenbelasting. Ook voor een caravan of chalet op een vaste standplaats is in het algemeen forensenbelasting verschuldigd.

Staat u niet op Ameland ingeschreven en kunt u zelf of met uw gezin meer dan 90 dagen over de woning beschikken? Dan betaalt u forensenbelasting. Het feit dat u de woning tot uw beschikking heeft, is voldoende om te worden aangeslagen voor de forensenbelasting. Leegstand geldt ook als eigen gebruik. Ook bij verkoop van uw woning geldt dat u forensenbelasting verschuldigd bent als u gedurende de periode van eigendom meer dan 90 dagen over de recreatiewoning heeft kunnen beschikken. Heeft u meerdere recreatiewoningen, dan kunt u voor elke recreatiewoning belastingplichtig zijn voor de forensenbelasting.

Als u de woning meer dan 275 dagen per jaar verhuurt, bent u toeristenbelasting verschuldigd.
Bedrijven en Amelander ingezetenen betalen altijd toeristenbelasting.

Aanslag en tarieven forensenbelasting

De aanslag forensenbelasting wordt eind april opgelegd. Bij het opleggen van de aanslag forensenbelasting wordt gekeken naar de WOZ waarde. Er is een tariefdifferentiatie van toepassing:

De tariefdifferentiatie vanaf 2024 is als volgt:

 • tot € 50.000,- € 236,38
 • van € 50.000 tot € 100.000 € 520,04
 • van € 100.000 tot € 200.000 € 940,28
 • van € 200.000 tot € 300.000 € 1.360,52
 • van € 300.000 tot € 400.000 € 1.728,23
 • van € 400.000 tot € 500.000 € 1.938,35
 • van € 500.000 tot € 600.000 € 2.043,41
 • van € 600.000 tot € 700.000 € 2.148,47
 • van € 700.000 tot € 800.000 € 2.253,53
 • van € 800.000 tot € 900.000 € 2.358,59
 • van € 900.000 tot € 1.000.000 € 2.463,65
 • van € 1.000.000 tot € 1.250.000 € 2.568,71
 • van € 1.250.000 tot € 1.500.000 € 2.673,77
 • van € 1.500.000 tot € 1.750.000 € 2.778,33
 • Vanaf € 1.750.000 geldt per € 250.000 waardestijging van het tarief van € 105,06.

De tariefdifferentiatie van 2023 is hieronder te vinden:

 • tot € 50.000,- € 231,75
 • van € 50.000 tot € 100.000 € 509,85
 • van € 100.000 tot € 200.000 € 921,85
 • van € 200.000 tot € 300.000 € 1.333,85
 • van € 300.000 tot € 400.000 € 1.694,35
 • van € 400.000 tot € 500.000 € 1.900,35
 • van € 500.000 tot € 600.000 € 2.003,35
 • van € 600.000 tot € 700.000 € 2.106,35
 • van € 700.000 tot € 800.000 € 2.209,35
 • van € 800.000 tot € 900.000 € 2.312,35
 • van € 900.000 tot € 1.000.000 € 2.415,35
 • van € 1.000.000 tot € 1.250.000 € 2.518,35
 • van € 1.250.000 tot € 1.500.000 € 2.621,35
 • van € 1.500.000 tot € 1.750.000 € 2.724,35
 • Vanaf € 1.750.000 geldt per € 250.000 waardestijging van het tarief van € 103,00.

Aanslag en tarieven toeristenbelasting

Voor het houden van verblijf op Ameland door niet-ingezetenen vanaf 4 jaar is toeristenbelasting verschuldigd.
Via het bootkaartje van Wagenborg betaalt u toeristenbelasting voor de dag van aankomst op Ameland. U betaalt per aankomst € 2,00 per persoon.
Per overnachting geldt eveneens een tarief van € 2,00 per persoon (wordt via de verhuurder afgerekend).

Voor vaste- en seizoenplaatsen op campings gelden vaste, forfaitaire bedragen:

 • seizoensplaats € 267,80
 • voorseizoensarangement € 132,00
 • naseizoensarrangement € 79,20
 • maandarrangement € 50,04

De aanslag toeristenbelasting wordt na afloop van het jaar opgelegd.
Basis voor de aanslag is de registratie (nachtregister) die iedere verhuurder (die geen forensenbelasting betaalt) moet bijhouden.
De gemeente heeft hiervoor een model registratie, maar het is ook mogelijk een eigen registratie (een zogeheten nachtregister) bij te houden.

Mag ik zomaar een woning verhuren?

Er is altijd toestemming van de gemeente nodig om een woning, deel van een woning, of appartement bij een woning toeristisch te kunnen verhuren. Die toestemming kan worden gegeven via een omgevingsvergunning of via het bestemmingsplan (aanduiding op het perceel).
Over de mogelijkheden hiervoor, en de hiermee samenhangende belastingplicht voor onder meer de toeristenbelasting, kunt u contact opnemen met gemeente Ameland, via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@gemeenteameland.nl

Afvalstoffenheffing

Wat is afvalstoffenheffing?

Ameland heft een afvalstoffenheffing voor elk particulier huishouden waar afval kan ontstaan. Hierbij is het niet nodig om in de woning te wonen. Reinigingsrechten worden geheven voor bedrijfsafval.

Tarieven afvalstoffenheffing

Ameland kent een tarief voor een alleenstaande of voor een huishouden met meer personen. Hierbij wordt gekeken naar het aantal ingeschreven personen op een adres per op 1 januari. Verhuurt u ook kamers dan krijgt u een opslag.
De tarieven voor 2024 zijn de volgende:

 • Tarief één persoon € 178,11
 • Tarief meerdere personen € 233,99
 • Opslag kamerverhuur € 47,32
 • Tarief recreatiewoning:
 1. ​​​​​3 of minder bedden € 141,83
 2. 4,5 of 6 bedden € 168,09
 3. 7 of meer bedden € 194,36

Meer containers

Aanvraag voor een extra container voor GFT-afval, restafval of papier is mogelijk voor

 • 1 container € 89,05 ongeacht GFT, restafval of papier);
 • 2 of meer containers € 178,11 

Heeft u een appartement bij uw woning (geen kamerverhuur) dan betaalt u hiervoor afvalstoffenheffing. U kunt dan in aanmerking komen voor extra containers. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Deze container is gratis.

Rioolheffing

Wat is rioolheffing?

Rioolheffing wordt per eigendom geheven en is bedoeld ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan de zogenaamde waterzorgplichten. De voorzieningen die de gemeente treft ter nakoming van deze zorgplichten betreft niet alleen de riolering in klassieke zin (de buizen), maar ook voorzieningen voor de inzameling, berging en transport van hemelwater, evenals grondwater vallen er onder.

Ik heb geen rioolaansluiting

Het gaat bij de rioolheffing niet alleen om de rioolbuizen en het al dan niet hebben van een aansluiting. Zo heeft iedere burger bijvoorbeeld profijt van het feit dat bij regen de openbare weg begaanbaar blijft, dat het water goed wordt afgevoerd. Niet alleen zodat de weg berijdbaar blijft, maar ook om te voorkomen dat er wellicht straten zouden verzakken door een slechte riolering.

Aanslag en tarieven

De rioolheffing wordt geheven via de gemeente Ameland en Waterbedrijf Vitens.

 • Een vast bedrag per eigendom betaalt u via uw aanslag gemeentelijke belastingen aan de gemeente.
 • Een variabel bedrag, gebaseerd op uw waterverbruik, betaalt u rechtstreeks aan Vitens. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Vitens, via telefoonnummer (050) 364 81 00.

De tarieven voor 2024 zijn de volgende:

Vast bedrag:

 • waarde eigendom tot € 50.000 € 50,-
 • waarde eigendom € 50.000 en hoger € 115,60

Variabel bedrag:

 • per kubieke meter verbruikt water € 0,50

Automatische incasso

Kan ik de aanslag ook automatisch betalen?

Aanslagen OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing moet u in maximaal 4 maandelijkse termijnen voldoen. Als u een machtiging voor automatische incasso afgeeft, wordt de aanslag in 9 termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven.

Aanslagen forensenbelasting of toeristenbelasting moeten in maximaal 2 maandelijkse termijnen worden betaald. Bij een afgegeven machtiging voor automatische incasso wordt de aanslag in 4 termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven.

Online  kunt u een automatische incasso voor uw gemeentelijke belastingen aanvragen. Beschikt u niet over internet? Op verzoek sturen wij u een automatische machtigingsformulier voor automatische incasso toe.

Heb ik al een automatische incasso afgegeven?

Dat kunt u zien op de aanslag, want dan is op de aanslag aangegeven: NIET betalen! De aanslag wordt automatisch geïncasseerd! Staat deze tekst er niet, dan is er geen machtiging afgegeven.
Aanmelden voor incasso kan ook na het verstrijken van de eerste betaaltermijn. Er vindt dan een verrekening plaats van het nog openstaande bedrag.

Kwijtschelding

Mogelijkheden kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Soms is kwijtschelding mogelijk.
Het heeft geen zin om kwijtschelding aan te vragen als:

 • U meer dan € 2.269,- vermogen heeft (woning, motorvoertuig, spaargeld);
 • U een ZZP'er bent of een eigen bedrijf heeft;
 • U de aanslag langer dan 3 maanden geleden heeft betaald.

Kwijtschelding kunt u online aanvragen.

Elk jaar opnieuw aanvragen?

Ja, u moet opnieuw kwijtschelding aanvragen. Pas als u drie jaar kwijtschelding is verleend, komt u in principe in aanmerking voor automatische kwijtschelding.

Overige vragen

Verkoop woning

Als u uw huis verkoopt, ontvangen wij hiervan een maand later via het kadaster automatisch bericht. Nadat wij de verkoop hebben verwerkt, ontvangt u van ons automatisch een verminderingsbiljet voor de belastingen die u teveel heeft betaald. Vermindering is soms niet mogelijk. De OZB is bijvoorbeeld een tijdstipbelasting; er wordt gekeken naar de situatie op 1 januari van dit jaar. Deze belasting wordt via de notaris verrekend en deze aanslag zult u in z’n geheel aan de gemeente moeten voldoen.

Bezwaar maken

Wanneer u het niet eens bent met een getaxeerde WOZ-waarde (beschikking), of met een opgelegde belastingaanslag, kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking/aanslag daartegen bezwaar maken. U moet het bezwaar schriftelijk indienen bij de gemeente Ameland. U moet in uw bezwaarschrift aangeven waarom u het niet eens bent met de beschikking of de aanslag.

Wij adviseren u echter om eerst contact op te nemen met de gemeente Ameland, via telefoonnummer (0519) 555 555 of via belastingen@ameland.nl alvorens een bezwaarschrift in te dienen. Dit is eenvoudig en snel! In de meeste gevallen kunnen uw vragen en opmerkingen meteen worden beantwoord, waarna het vaak niet meer nodig is om bezwaar te maken.

Kopie aanslag

Telefonisch of online kunt u een kopie van uw aanslag opvragen.