Wat is het?

Het Rijk heeft een aantal tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft, zoals de Wtcg-vergoeding (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) die via het CAK werd uitbetaald. In plaats daarvan biedt de gemeente ondersteuning op maat. Inwoners van Ameland met  een Wmo-indicatie en/of een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) en een inkomen tot 140% van de toepasselijke bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van €200,- op jaarbasis.

De tegemoetkoming is bedoeld voor de (algemene) meerkosten in verband met beperkingen of chronische problemen. Denk hierbij aan extra gemaakte kosten vanwege uw chronische ziekte of beperking, die niet op een andere manier zijn vergoed. Bijvoorbeeld medicijnen, dieetkosten of extra veel wasgoed.

De tegemoetkoming geldt voor één kalenderjaar. Op dit moment is het mogelijk om de tegemoetkoming aan te vragen over 2022.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming? Dan kunt u voor 1 december 2023 een aanvraag indienen voor uzelf of voor uw inwonende kind(eren) tot en met 17 jaar. Voor iedere persoon dient u apart een aanvraag in te dienen. Wij ontvangen uw aanvraag bij voorkeur digitaal.

Meer informatie

De inkomensgrens om voor de tegemoetkoming over 2022 in aanmerking te komen is bepaald aan de hand van de bijstandsnormen op 1 juli 2022. Welke norm van toepassing is, is afhankelijk van uw leeftijd en leefsituatie. De inkomensgrens betreft voor:

  • gehuwden/samenwonenden van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: €2.093,46 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • alleenstaanden of alleenstaande ouders van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd: €1.465,42 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • gehuwden/samenwonenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: €2.208,28 netto per maand exclusief vakantiegeld;
  • alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf de pensioengerechtigde leeftijd: €1.630,15 netto per maand exclusief vakantiegeld.

Bent u jonger dan 21 jaar of is uw leefsituatie anders? Dan geldt voor u een andere inkomensgrens. Neem voor het indienen van de aanvraag contact met ons op uw inkomensgrens te bepalen.