Wat is het?

Voor het organiseren van een sportief of cultureel evenement kunt u een subsidie aanvragen. De subsidie is een waardering voor het organiseren en uitvoeren van culturele of sportieve evenementen die gericht zijn op de inwoners en bezoekers van Ameland.

Voorwaarden

  • Een subsidie voor een evenement wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen;
  • Het evenement dient naast deelnemers en/of bezoekers van Ameland ook deelnemers en/of bezoekers van buiten Ameland te trekken;
  • De kosten die voor een subsidie in aanmerking komen zijn de kosten die naar het oordeel van het college van B&W behoren tot de ‘normale’ exploitatiekosten van het evenement.

Subsidieplafond

De gemeenteraad van Ameland stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar voor subsidies voor culturele of sportieve evenementen. Voor het jaar 2024 zijn de subsidieplafonds vastgesteld op € 14.000,- voor sportevenementen en € 21.000,- voor culturele evenementen.

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 7% van de subsidiabele kosten met een minimum van €200,- en een maximum van €2.500,- voor sportevenementen en een maximum van €5.000,- voor culturele evenementen. Wanneer de totaalsom van de aanvragen die voor toekenning in aanmerking komen hoger is dan het subsidieplafond, wordt het beschikbare budget naar rato verdeeld.

Direct regelen

Online subsidie aanvragen

Liever op papier?

Bel met het Klant Contact Centrum (0519) 555 555

Aanvraag en afhandeling

Aanvraag kan tot uiterlijk 1 april van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, worden ingediend. Alle ingediende aanvragen worden na 1 april binnen 8 weken afgehandeld.