Wat is het?

De gemeente Ameland heeft de subsidieverordening Dorpsvernieuwing vastgesteld waarmee subsidie verstrekt kan worden voor beeldbepalende monumenten, het stimuleren van zaken in het kader van de ruimtelijke kwaliteit gericht op de cultuurhistorische karaktereigenschappen van de dorpen en bijzondere activiteiten. De aanvraag is alleen mogelijk voordat de werkzaamheden worden gestart.

Direct regelen

Online subsidie aanvragen

Liever op papier een aanvraag indienen?
Bel met het Klant Contact Centrum (0519) 555 555.

Hoe werkt het?

Monumenten en beeldbepalende panden

Staat u pand geregistreerd als een gemeentelijk monument of als een beeldbepalend pand? Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken van dat pand, en/of voorzieningen ter instandhouding van de monumentale waarden van dat pand. De bijdrage bedraagt ten hoogste 50% van de kosten met een maximum van € 15.000,-.

Stimuleren van zaken in het kader van de ruimtelijke kwaliteit gericht op de cultuurhistorische karaktereigenschappen van de dorpen.

Als eigenaar van een perceel kunt u subsidie aanvragen ter stimulering van zaken in het kader van de cultuurhistorische karaktereigenschappen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:a. voor het plaatsen c.q. aanpassen van karakteristieke erfscheidingen grenzend tussen het particuliere erf en de openbare weg (Amelander lattenhekken en heggen);b. voor het vervangen of nieuw plaatsen van een voor Ameland karakteristieke uilenbord;c. het aanpassen c.q. verfraaien van ontsierende gevels;d. overige, nader door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zaken, betrekking hebbende op de opwaardering van de ruimtelijke- en beeldkwaliteit.

De bijdrage voor de bovengenoemde zaken bedraagt ten hoogste 50% met een maximum van:

  • € 500,- voor de categorieën genoemd onder a en b;
  • € 2.500,- voor de categorieën genoemd onder c;
  • € 15.000,- voor de categorieën genoemd onder d.

3. Bijzondere activiteiten

Voor bijzondere activiteiten kan ook een bijdrage in de kosten worden aangevraagd. Het gaat hierbij om de volgende bijzondere activiteiten:

a. het restaureren van schilderijen en/of kunstobjecten van cultuurhistorische waarde voor de gemeente Ameland;
b. het restaureren van objecten welke bij opgravingen of iets dergelijks binnen de gemeente Ameland zijn gevonden;
c. voor het restaureren van historische documenten en/of boeken welke cultuurhistorisch van belang zijn voor de gemeente Ameland;
d. voor het restaureren van monumentale grafstenen en/of monumentale onderdelen van de begraafplaatsen binnen de gemeente Ameland;
e. voor het doen van archeologisch onderzoek binnen de gemeente Ameland;
f. voor het doen van andere verrichtingen, in het kader van cultuurhistorisch belang, binnen de gemeente Ameland;
g. voor behoud en herstel van de oude zeeweringen binnen de gemeente Ameland;
h. voor behoud en herstel van oude dôbbes binnen de gemeente Ameland;
i. voor behoud en herstel van bestratingen met cultuurhistorische waarde binnen de gemeente Ameland;
j. voor behoud en herstel van de Amelander reddingboot met paarden. 

Per activiteit zal door burgemeester en wethouders worden bekeken wat de bijdrage in de kosten zullen zijn.

Wat moet ik doen?

De aanvraag kunt u doen met behulp van het formulier aanvraag subiside dorpsvernieuwing. Bij deze aanvraag dient in ieder geval de volgende stukken te worden overlegd:

  • Een nauwkeurige omschrijving van de verbeterwerkzaamheden met gespecificeerde kostenbegroting.
  • Tekeningen op schaal van de werkzaamheden.
  • Een situatietekening schaal 1:500 of 1000
  • Offerte(s) van aannemer(s) of uitvoerend bedrijf.
  • Naam en adres van de aannemer(s) en / of uitvoerend bedrijf.

U dient de aanvraag in voordat de werkzaamheden worden gestart.