Gemeentelijke financiën

Hier vindt u de Kadernota, de Programmabegroting en het Jaarverslag van de gemeente Ameland.

Kadernota

De kadernota is een beleidsdocument dat wordt opgesteld vóór de programmabegroting. Het heeft als doel de grote lijnen van het beleid en de financiële kaders vast te stellen. In de kadernota worden algemene beleidsdoelstellingen en prioriteiten geformuleerd. Het bevat daarnaast financiële richtlijnen, zoals de te hanteren tarieven, het gewenste niveau van voorzieningen, en de verwachte financiële positie van de gemeente op middellange termijn.

De gemeenteraad stelt de kadernota vast en deze dient als richtlijn voor het college van burgemeester en wethouders bij het opstellen van de programmabegroting.

Programmabegroting

De programmabegroting is een financieel plan dat inzicht geeft in de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komende jaar. Het vertaalt de beleidsdoelstellingen uit de kadernota naar concrete financiële middelen en acties. In de programmabegroting worden  specifieke budgetten per programma vastgesteld. Het geeft aan hoeveel geld beschikbaar is voor welke activiteiten en voorzieningen.

De programmabegroting is het formele document dat de gemeente toestemming geeft om gedurende het begrotingsjaar uitgaven te doen.