Artikel 1: Begripsbepalingen

 1. Gemeente: de gemeente Ameland of de gemeente Terschelling.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van gemeente een object als bedoeld onder 1.3 ter beschikking gesteld krijgt.
 3. Object: de bij gemeente in beheer zijnde sportaccommodaties, te weten sporthallen, sportzalen en sport­velden. Waar gesproken wordt over object, wordt bedoeld iedere ruimte die behoort tot de sport­accommodatie (sportruimte zelf, kleedlokalen, douches, toiletten, berghokken, gangen enz.).
 4. Gebruiksovereenkomst: iedere overeenkomst tussen gemeente en gebruiker betreffende het gebruik van een object als bedoeld onder 1.3.


Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruiksovereenkomsten voor zover deze betrekking hebben op incidenteel of tijdelijk gebruik van een object.
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3: Aanvaarding

 1. Gemeente heeft de voortdurende zorg voor het dagelijks onderhoud van de objecten, ziet toe op een correct gebruik en verzorgt het beheer.
 2. Gebruiker aanvaardt het ter beschikking gestelde object in de staat waarin het zich bij de aanvang van het gebruik bevindt.
 3. Het object wordt door gemeente, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in goede staat van onderhoud ter beschikking gesteld.
   

Artikel 4: Bepalingen omtrent de gebruiksvergoeding

 1. Gebruiker ontvangt een factuur voor de gebruiksvergoeding met daarbij een termijn voor de betaling.
 2. Indien gebruiker niet binnen de gestelde termijn de factuur voldoet, heeft gemeente het recht gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum tot de dag van de algehele betaling. Alle buitengerechtelijke kosten, die voor exploitant met de invordering van de gebruiksvergoeding gemoeid zijn, komen voor rekening van gebruiker.


Artikel 5: Wijze van gebruik

 1. Gebruiker is verplicht het ter beschikking gestelde object en de daarin aanwezige inventaris als een goed gebruiker en overeenkomstig de bestemming te gebruiken. Het object wordt niet aangewend voor commerciële of andere niet met de doelstelling in overeenstemming zijnde gebruiken, zulks naar het oordeel van gemeente, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het is gebruiker verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van gemeente, het object of delen ervan, al dan niet tegen betaling aan derden in gebruik te geven.  
 3. Gebruiker is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in het algemeen.
 4. Gebruiker houdt zich aan de aanwijzingen, die door of namens gemeente worden gegeven.


Artikel 6: Verbodsbepalingen

Het is gebruiker en derden die met toestemming en onder leiding van gebruiker het object betreden, verboden om:

 1. te roken in het object;
 2. consumpties te nuttigen in het object;
 3. de sporthal te betreden met ander schoeisel dan schoon “binnensportschoeisel” waarvan de zolen niet afgeven;
 4. voorwerpen in het object te gebruiken welke schade kunnen toebrengen aan het object;
 5. activiteiten te ontplooien of uitrusting en inrichting van het object te gebruiken zonder daarvoor bevoegde en gediplomeerde leiding;
 6. het object te laten betreden zonder begeleiding;
 7. zonder schriftelijke toestemming van gemeente op of aan het ter beschikking gestelde object reclame, in welke vorm dan ook, voor zich en/of voor derden aan te (doen) brengen, tenzij anders is afgesproken.


Artikel 7: Ontruimingsplan en nooduitgangen

 1. Gebruiker is verplicht zich te conformeren aan het ontruimingsplan van het betreffende object of de accommodatie waar zij deel van uitmaakt.
 2. De nooduitgangen dienen obstakelvrij bereikbaar te zijn. Gebruiker is verplicht om vóór aanvang van het gebruik te controleren of dit daadwerkelijk het geval is.
 3. Wanneer de nooduitgang niet obstakelvrij is mag er geen gebruik worden gemaakt van de sportaccommodatie.


Artikel 8: Schoonmaak/afval

 1. Gebruiker dient na afloop van de gebruiksperiode de sportaccommodatie vrij van afval op te leveren.
 2. Indien extra schoonmaakkosten noodzakelijk blijken als gevolg van het gebruik door gebruiker is gebruiker de daarmee gemoeide extra kosten aan gemeente verschuldigd.


Artikel 9: Annulering en tussentijdse opzegging

 1. Bij annuleringen door gebruiker geldt een opzegtermijn van minimaal 1 week voor aanvang van de activiteit, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de annulering door de gemeente.
 2. Niet tijdig geannuleerde reserveringen dienen volledig te worden betaald.
 3. Tijdig geannuleerde reserveringen worden onder aftrek van administratiekosten gerestitueerd voor wat betreft het aantal geannuleerde uren.


Artikel 10: Aansprakelijkheid/schade

 1. Gemeente is bevoegd schade aan werken of eigendommen in beheer bij gemeente als gevolg van gebruik door gebruiker op kosten van gebruiker te (doen) herstellen. 
 2. Gebruiker vrijwaart gemeente tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade, waaronder letselschade, die direct dan wel indirect met het gebruik van het ter beschikking gestelde object in verband staat.
 3. Gemeente is niet aansprakelijk voor gebreken die bij aanvang van de overeenkomst niet bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn. Dit geldt ook voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
 4. Gemeente sluit iedere aansprakelijkheid uit voor beschadigingen aan of het verloren gaan van eigendommen van gebruiker of door gebruiker toegelaten personen binnen het gebruik van het ter beschikking gestelde object.
 5. Gemeente sluit eveneens aansprakelijkheid uit voor ongevallen of letsel toegebracht aan gebruiker en/of aan door haar toegelaten derden ontstaan door enig gebrek van het ter beschikking gestelde object, door ondeskundig gebruik en/of door enige andere oorzaak.

Artikel 11: Hoofdelijke aansprakelijkheid

 1. Indien meerdere personen gebruiker zijn, is elke gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de gebruiksovereenkomst voortvloeien. 


Artikel 12: Bijzondere bepalingen betreffende het gebruik

 1. De minimale gebruiksperiode bedraagt één uur per keer.
 2. Bij de toewijzing van sportaccommodaties heeft een aanvraag voor volledig gebruik in principe voorrang op een aanvraag voor een gedeelte van het object.  
 3. Er mag van de kleedkamers en douches niet langer gebruik worden gemaakt dan een half uur voor en een half uur na de wedstrijd of training.
 4. De gebruiker dient de kleedkamers veegschoon achter te laten en zal, indien van toepassing, zorg dragen voor het uitzetten van waterkranen, douches, licht en het (af)sluiten van deuren. 
 5. Door gebruiker toegelaten derden mogen niet in een andere ruimte van de accommodatie vertoeven dan die waarvan het gebruik conform de gesloten overeenkomst tussen gemeente en gebruiker is toegestaan.
 6. De opslag van sportmateriaal in de berging dient ordelijk en conform de aanwijzingen te geschieden.