Forensenbelasting

Wat is het?

Als u een gemeubileerde woning bv. een (recreatie) woning of stacaravan meer dan 90 dagen per jaar in de gemeente Ameland tot uw beschikking hebt, terwijl u geen hoofdverblijf in onze gemeente heeft, betaalt u forensenbelasting. Hierbij is het niet van belang dat u daadwerkelijk aanwezig bent in de woning. Het feit dat u aanwezig kunt zijn, is voldoende.

Wat doen we met de opbrengst van de forensenbelasting?

De gemeente is belast met onder meer de aanleg en instandhouding van de wegen, brandweer, openbare verlichting, fiets- en wandelroutes en plantsoenen. Geen van deze taken is kostendekkend. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente voor elke inwoner een vergoeding om deze taken toch te kunnen uitvoeren. Voor de bewoners van tweede woningen ontvangt de gemeente echter geen uitkering. Omdat zij ook gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen, wordt van hen in de vorm van een forensenbelasting een bijdrage gevraagd.

Wat moet ik doen?

U betaalt de forensenbelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Hoe werkt het?

Op grond van artikel 223 uit de Gemeentewet kan de gemeente een forensenbelasting heffen. Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die hun hoofdverblijf niet in de gemeente Ameland hebben, maar er wel meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning ter beschikking houden. Het begrip gemeubileerde woning moet overigens ruim worden uitgelegd. Een gemeubileerde woning kan bijvoorbeeld zijn een (recreatie-) woning, chalet, stacaravan of woonboot. Belastingplichtig kunnen zijn eigenaren en huurders.

Het is niet van belang hoeveel dagen u daadwerkelijk aanwezig bent in de woning. Het feit dat u aanwezig kunt zijn is voldoende. Het is ook niet vereist dat u in een aangesloten periode over de woning kan beschikken. Hebt u de woning niet het gehele jaar ter beschikking gehad, bijvoorbeeld door koop of verkoop? Dan krijgt u een volledige aanslag als u de woning in dat belastingjaar meer dan negentig dagen ter beschikking heeft gehad. Het negentig dagen criterium geldt voor het gehele belastingjaar. Als u bijvoorbeeld in september, van een belastingjaar, de beschikking heeft over een onderkomen voldoet u ook aan het negentig dagen criterium en bent u belastingplichtig (periode september t/m december is meer dan negentig dagen).

Eigen gebruik en verhuur

Bij gemengd gebruik, bijvoorbeeld een mengeling van eigen gebruik, verhuur aan derden, leegstand, e.d. in één belastingjaar, wordt de eigenaar/hoofdgebruiker geacht de woning beschikbaar te hebben gedurende de periode dat de woning niet is verhuurd. Wanneer er sprake is van een zodanige verhuur dat de woning minder dan negentig dagen ter beschikbaar staat, is toeristenbelasting verschuldigd.

Ongemeubileerd

Van ‘ongemeubileerd’ is alleen sprake als er zich helemaal geen meubels of stoffering in het onderkomen bevinden. Worden de meubels opgeslagen in een ‘achterkamertje’ voor een groot deel van het jaar, dan wordt toch uitgegaan van gemeubileerd.

Tarieven

Voor de forensenbelasting wordt als grondslag de WOZ-waarde gehanteerd. De belasting voor belastingjaar 2024 bedraagt bij een waarde van:

 • tot € 50.000,- € 236,38
 • van € 50.000 tot € 100.000 € 520,04
 • van € 100.000 tot € 200.000 € 940,28
 • van € 200.000 tot € 300.000 € 1.360,52
 • van € 300.000 tot € 400.000 € 1.728,23
 • van € 400.000 tot € 500.000 € 1.938,35
 • van € 500.000 tot € 600.000 € 2.043,41
 • van € 600.000 tot € 700.000 € 2.148,47
 • van € 700.000 tot € 800.000 € 2.253,53
 • van € 800.000 tot € 900.000 € 2.358,59
 • van € 900.000 tot € 1.000.000 € 2.463,65
 • van € 1.000.000 tot € 1.250.000 € 2.568,71
 • van € 1.250.000 tot € 1.500.000 € 2.673,77
 • van € 1.500.000 tot € 1.750.000 € 2.778,33
 • Vanaf € 1.750.000 geldt per € 250.000 waardestijging van het tarief van € 105,06.