Het gemeentelijk beleid is gericht op beschermen en zo mogelijk versterken van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van de gebieden die zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dat geldt voor zowel de bebouwing als voor de kenmerkende wegen- en verkavelingsstructuur, de open ruimten en de waardevolle groenstructuur.

De begeleidingscommissie beschermde dorpsgezichten adviseert het college over vergunningaanvragen die liggen binnen de beschermde dorpsgezichten. Deze commissie vergadert een keer in de maand.

Commissieleden

  • De heer W. Kiewiet, lid
  • De heer F. Oosterkamp, lid
  • De heer C. Molenaar, ambtelijk secretaris