De gemeente Ameland heeft een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Adviescommissie bezwaarschriften. De wijze waarop de bezwaarschriften worden afgehandeld is vastgelegd in de verordening Adviescommissie bezwaarschriften 2010. De commissie behandelt bezwaarschriften die tegen besluiten van het college, de burgemeester, de gemeenteraad, de bestuurscommissie openbaar basisonderwijs Ameland en de directeur van de Burgemeester Waldaschool worden ingediend. Bezwaarschriften tegen een besluit over een wettelijk voorschrift inzake belastingen, de Wet waardering onroerende zaken of de Regeling Organieke Functiewaardering vallen niet onder de bevoegdheid van de commissie en worden op een andere wijze met een andere rechtsgang afgedaan.

Tijdens een hoorzitting bestaat de commissie uit een voorzitter en twee leden. De leden nemen deel aan de hoorzitting bij toerbeurt en daarvoor wordt een rooster opgesteld. De commissie gaat volgens een vast hoorschema te werk, waarbij doorgaans eenmaal per maand op vrijdag een hoorzitting is.

Een hoorzitting kent de volgende onderdelen: voorbespreking (in beslotenheid), het horen van de belanghebbenden (in openbaarheid) en de beraadslaging (in beslotenheid).

De commissie adviseert het betreffende bestuursorgaan over de te nemen beslissing op bezwaar nadat het besluit en de onderliggende stukken zijn beoordeeld en de belanghebbenden zijn gehoord. Van het horen van de belanghebbende wordt afgezien indien het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk (on)gegrond is. De toetsing die plaatsvindt, is een volledige heroverweging van zowel de juridische als beleidsmatige aspecten. Het advies en verslag van de hoorzitting worden aangeboden aan het bestuursorgaan. In de regel wordt het advies vier tot zes weken na de hoorzitting aan het bestuursorgaan aangeboden.

Commissieleden

De samenstelling van de commissie is vastgelegd in de verordening Adviescommissie bezwaarschriften 2010 en bestaat op grond hiervan uit een voorzitter en minimaal twee leden. De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • mevrouw mr. E.M. de Veij Mestdagh, voorzitter
  • de heer mr. J.A.W. Berkeveld, lid en plaatsvervangend voorzitter
  • de heer mr. J.R. Bügel, lid
  • mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven, lid
  • mr. B.J. Kobes, lid
  • de heer R.T. Kiewiet, lid 
  • mevrouw S. Huberts, secretaris

De commissie is volledig extern samengesteld. De leden maken geen deel uit van – en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een van de bestuursorganen. Het secretariaat wordt onafhankelijk ambtelijk uitgevoerd.