Accommodatiebeleid Ameland

De gemeente Ameland heeft ruim 30 accommodaties in eigendom. Er is een breed scala aan gebouwen. De oppervlakte, grootte, functie, spreiding over het eiland, onderhoudssituatie en de verhuur, gebruik of eigendom constructie verschilt sterk van elkaar. De accommodaties zijn ervoor bedoeld de gemeente voor alle leeftijden aantrekkelijk te houden om er te wonen, werken, leren, sporten, bewegen en ontspannen!

In de raadsagenda 2022-2025 is vastgelegd dat er een strategisch plan moet worden ontwikkeld voor het maatschappelijke nut en de noodzaak van alle gemeentelijke gebouwen. Dit doel vloeit voort uit wettelijke verplichtingen met betrekking tot verduurzaming en met de vooruitstrevende ambities die onze gemeente op dat gebied heeft.

De afgelopen periode zijn we een proces gestart om te komen tot accommodatiebeleid. Dit proces zal een aantal jaren duren en is gestart met een oriëntatiefase. In deze fase worden allerlei gegevens verzameld op basis waarvan later in het proces besluiten kunnen worden genomen.

In de voor ons liggende periode gaan we als gemeente samen met de belanghebbenden kijken hoe de gemeentelijke accommodaties er in de toekomst uit moeten zien om Ameland leefbaar en aantrekkelijk te houden. De vraag is welke keuzes er gemaakt worden, welke maatregelen er getroffen worden, hoe dit gefinancierd wordt met als gemeenschappelijke doel: optimale huisvesting.

Wij houden u de komende tijd regelmatig op de hoogte, onder andere via de Gemeente Info en onze website. Periodiek vindt u hier een update over de voortgang. Als u vragen heeft, dan kunt u bellen naar (0519) 555 555.

Accommodatiebeleid