Tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 3 januari hield burgemeester Leo Pieter Stoel in het bijzijn van inwoners, ondernemers en verenigingen van Ameland in De Welvaart in Hollum zijn nieuwjaarstoespraak. De toespraak vindt u hier.

Nieuwjaarstoespraak 2024

Ameland, 3 januari 2024

Dames en heren,

Welkom op deze nieuwjaarsreceptie van het Ondernemers Platform Ameland, Horeca Vereniging Ameland en Gemeente Ameland. Fijn dat u met zovelen bent gekomen.

Een bijeenkomst als deze is het moment om een aantal bespiegelingen te houden. Ik wil met u even stil staan bij het jaar 2023, vooruitkijken naar het jaar 2024 en uiteindelijk een klein aantal slotopmerkingen maken.

2023 was een enerverend jaar. Dachten we met het voorbijgaan van corona de ellende achter ons gelaten te hebben, werden we al snel geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen.

In april werd aangegeven dat op basis van het Marin-onderzoek geconcludeerd werd dat de huidige dienstregeling van de veerboot mogelijk gewijzigd zou moeten worden in 2024

Eind mei werd duidelijk dat in juli 2023 de dienstregeling ingrijpend gewijzigd zou worden. Dit vlak voor het hoogseizoen, waarbij de nieuwe dienstregeling net voor het weekend van Madness inging. Dit gaf veel problemen. De vertragingen, omboekingen en annuleringen zorgden voor veel onzekerheden voor reizigers. Informatie kwam soms zeer laat beschikbaar.

Complimenten voor de wijze waarop alle eilanders om zijn gegaan met de uitdagingen die zij hierbij tegenkwamen. Ondernemers hebben er alles aan gedaan om de gastvrijheid waar Ameland bekend om staat te behouden en ook inwoners hebben geroeid met de riemen die ze hadden en elkaar geholpen waar dat mogelijk was. Respect voor de medewerkers van de reder die alle veranderingen moesten uitvoeren.

Gelukkig werd na veel overleg, waar ook OPA bij betrokken was, in augustus de 5 kwartiersregeling ingevoerd, waarmee veel mensen tevreden waren. Eén probleem resteert: je moet nu wel op tijd komen, want de boot vaart op tijd weg.

Midden in de zomer hadden we op eens een brandend autoschip boven het eiland. De Freemantle Highway. Voor de bemanning van de KNRM een zeer indrukwekkende ervaring. Je zal maar midden in de nacht naast een brandend schip met een muur van 30 meter hoogte liggen om springende mensen uit zee te halen. Respect voor deze redders. Respect voor de KNRM die dit jaar 200 jaar bestaat.

Internationale aandacht voor de Waddeneilanden, Ameland in het bijzonder.

Het was een wijs besluit om tijdig te stoppen met blussen van de brand. Dit zorgde ervoor dat zonder schade aan onze stranden het schip afgevoerd kon worden.

In 2023 is er gesproken met de boeren over het Programma Landelijk Gebied en de stikstof aanpak. Met de provincie en de boeren samen is een project gestart om te kijken hoe het gebiedsplan voor Ameland eruit moet komen te zien. Ik ben blij dat hier constructief samengewerkt wordt om reële perspectiefvolle plannen op te stellen. In 2024 wordt het de uitdaging om de nu nog onzekere landelijke plannen verder uit te werken voor een kansrijke landbouw om Ameland.

Ameland is de pilot voor het Hoogwaterprogramma van de Veiligheidsregio. Als we op dit moment om ons heen kijken is dat geen overbodige luxe. We zullen de komende tijd meer rekening moeten houden met weersextremen en de beperkingen die ons dat geeft. Afgelopen zomer zaten we weken in fase 2 in Natuurbrand risico vanwege droogte en nu is er veel te veel water op het eiland.

In 2023 hebben we als gemeente ook belangrijke beslissingen genomen over onze visie op het toerisme en vervoer op Ameland

Niet meer, maar beter: geen nieuwe planologische ruimte voor verblijfsrecreatie en op termijn minder auto's op het eiland.

Visies zijn vergezichten, nu nog de concretisering. Zoals elke koersverandering zal dit inspanning en energie kosten en wrijving opleveren. Maar als we met elkaar ergens naar toe willen dan moeten we tijdig overstag en de wind lijkt nu gunstig om dat te doen.

Ameland wil in 2035 (15 jaar eerder dan de landelijke doelstelling die op 2050 staat) fossiel vrij zijn, dat is nog 12 jaren. Om dit te bereiken, zijn de komende tijd cruciale beslissingen nodig die we met elkaar moeten nemen. Er zijn al meerdere bijeenkomsten geweest, maar we moeten hierover met elkaar in gesprek blijven. Kiezen we voor geothermie met een warmtenet, of kiezen we voor warmtepompen en groene stroom of slaan we nog een andere richting in? Belangrijke keuzes voor de toekomst.

Eind van 2023 kwam Ameland opnieuw in de belangstelling. Onze traditie kwam vol in de schijnwerpers.

Tradities zijn belangrijk en moeten gekoesterd worden, ze geven onze gemeenschap kleur. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat ons feest in december veel aandacht heeft gehad in de media en dat er met een klein aantal mensen ook zeker dingen mis zijn gegaan. Het is belangrijk dat we gezamenlijk nadenken over hoe we hier in de toekomst mee omgaan en hoe we de traditie kunnen beschermen en behouden.

We zijn aangekomen in het jaar 2024.

2024 wordt een belangrijk jaar voor de veerboten concessie. Een dezer dagen zal de Nota van Uitgangspunten in concept gepubliceerd worden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als u invloed wilt uitoefenen, let dan de komende weken op. U kunt uw zienswijze/reactie geven op dit concept.

Begin volgend jaar volgt het programma van eisen, waarna in 2025/2026 ingeschreven kan worden door gegadigden om de veerdienst uit te voeren

In 2024 gaat de vernieuwde Stichting Sociaal Werk Ameland aan het werk. Een stichting die tot stand gekomen is door samenwerking van Het Wantij, Het Cammingahuis, Sociaal Cultureel Werk Ameland en onze gemeente. Hier is de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Het doel is om vanuit de vraag van de inwoners van Ameland, op een laagdrempelige manier, eiland breed, welzijnswerk en sociaal werk aan te bieden. De drie stichtingen hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. De gemeente fungeert als opdrachtgever voor Stichting Sociaal Werk Ameland.

2024 wordt ook het jaar dat het gemeentelijk accommodatiebeleid het licht zal zien. Dit klinkt abstract, maar gaat feitelijk over alle gemeentelijke gebouwen. Wat is de staat van onderhoud, hoe duurzaam is het gebouw, hoe wordt het gebouw gebruikt en wat is de functie van het gebouw in de komende jaren?

We verwachten aan het einde van het jaar de in gebruik name van de nieuwe Stelp. Lang besproken, gewikt en gewogen, een enorme beslissing. Noodzakelijk om inwoners van Ameland een leven lang op Ameland te kunnen laten wonen. Met deze ingebruikname wordt een mijlpaal voor Ameland bereikt.

Tenslotte: de jaarwisseling is rustig verlopen, gelukkig hebben we weinig schade te betreuren gehad en is de overlast beperkt gebleven.

Dorpsbelang Buren heeft dit jaar het initiatief genomen om diverse feesten te organiseren rondom oud en nieuw en dat was denk ik een succes. Het lijkt te voorzien in een behoefte, want het was gezellig en druk. Mooi hoe een groep jeugd dit heeft georganiseerd met medewerking van dorpsbelang Buren!

Veranderen is lastig maar door met respect voor elkaar samen te werken en rekening te houden met elkaar, moeten we ook in 2024 mooie ontwikkelingen voor het eiland voor elkaar krijgen.

Graag breng ik met u allen een toost uit op een fijn en gezond 2024.

Het ga u goed in het nieuwe jaar.

Leo Pieter Stoel
Burgemeester van Ameland