Inschrijven als woningzoekende

Inschrijven als woningzoekende

(of uw inschrijving verlengen)

Bent u op zoek naar een huurwoning op Ameland? Dan kunt u zich individueel of tezamen met uw partner bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland inschrijven. Voorwaarde voor inschrijving is o.a. dat u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft (of een geldige verblijfsvergunning). U kunt dit formulier ook gebruiken voor het verlengen van uw inschrijving.

De jaarlijkse kosten voor inschrijving/verlenging bedragen € 15,-. Dit bedrag kunt u direct bij de online inschrijving voldoen.

Lukt online inschrijven niet? Vraag dan een papieren formulier aan via info@ameland.nl of (0519) 555 555.

Online inschrijven

Binding met de gemeente Ameland

Een belangrijk punt bij de toewijzing van een woning is de binding met de gemeente Ameland. Aan woningzoekenden met een economische- en/of langdurig maatschappelijke binding wordt voorrang gegeven ten opzichte van woningzoekenden met een standaard maatschappelijke binding. Als een huurwoning vruchteloos is aangeboden, kan van de toewijzingscriteria worden afgeweken en kan de woning worden toegewezen aan woningzoekenden zonder een economische-, langdurig maatschappelijke- of standaard maatschappelijke binding.

Economische binding

  1. Naast het bepaalde in de wet wordt hieronder mede verstaan de woningzoekende die kan aantonen dat hij:
  • voor het voorzien in het bestaan is aangewezen op het duurzaam verrichten van arbeid binnen de gemeente Ameland en
  • voor het verrichten van deze arbeid op Ameland moet wonen en
  • hij beschikt over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor tenminste gemiddeld achttien uren per week bij een bedrijf/werkgever op Ameland voor de periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag huisvestingsvergunning, of
  • kan aantonen dat hij beschikt over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor tenminste gemiddeld achttien uren per week bij een bedrijf/werkgever op Ameland voor de periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan de aanvraag huisvestingsvergunning en voor de periode van tenminste negen maanden na de aanvraag huisvestingsvergunning en een verklaring voortzetting dienstverband van dit/deze bedrijf/werkgever, of
  • in situaties zonder arbeidsovereenkomst: kan aantonen dat hij een arbeidsomvang van tenminste gemiddeld achttien uren per week op Ameland heeft voor tenminste één jaar in een periode gelegen rond de aanvraag huisvestingsvergunning, waarvan tenminste drie maanden voor en tenminste drie maanden na de aanvraag huisvestingsvergunning.

2. Ingezetenen die geen deel meer uitmaken van het arbeidsproces, maar die gedurende 5 jaren direct voorafgaande aan het moment dat men uit het arbeidsproces raakte, voldeden aan het onder 1. genoemde criterium en sindsdien als inwoner van gemeente Ameland ingeschreven zijn gebleven.

3. Weduwen-weduwnaars uit huwelijk of geregistreerd partnerschap van hen die op het moment van overlijden voldeden aan de onder 1. of 2. genoemde criteria

  • In gevallen waarin de maanden-eis onredelijk blijkt kan op andere wijze het duurzaam verrichten van arbeid op Ameland aangetoond worden. De wijze waarop dit aangetoond moet worden en de beoordeling daarvan is aan het college.

Langdurig maatschappelijke binding

Naast het bepaalde in de wet wordt hieronder mede verstaan:

De woningzoekende die, in afwijking van de standaard maatschappelijke binding als bepaald in de wet, ten minste vijftien jaar onafgebroken ingezetene is, dan wel gedurende de voorafgaande twintig jaar ten minste vijftien jaar ingezetene is geweest van de gemeente Ameland; waarbij de jaren voor de studietijd van de scholier/student die zich in verband met de voltijd- of duale studie heeft uitgeschreven als ingezetene van de gemeente Ameland (maar wel direct voor en na de studie stond/staat ingeschreven), meetellen als ingezetene.

Standaard maatschappelijke binding

Naast het bepaalde in de wet wordt hieronder mede verstaan:

De woningzoekende die al op Ameland woonachtige familie (hiermee wordt bedoeld: bloedverwanten, geen aanverwanten) tot en met de tweede graad heeft en die familie minstens zes jaar ingezetene is of de woningzoekende die hier zelf ten minste zes jaar ingezetene is in een voor permanente bewoning bestemde woonruimte.