Inschrijven voor een huurwoning

Bent u op zoek naar een huurwoning op Ameland? Dan kunt u zich individueel of tezamen met uw partner bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland inschrijven.
Voorwaarde voor inschrijving is dat u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft (of een geldige verblijfsvergunning).

Bij de inschrijving vragen we u naar een inkomensverklaring van de Belastingdienst en/of een recente salaris- of uitkeringsstrook. Zorg dat u deze stukken digitaal als bijlage kunt toevoegen. De jaarlijkse kosten voor inschrijving bedragen € 15,-. Dit bedrag dient bij de online inschrijving direct te worden betaald. Als u zich door middel van een papieren formulier inschrijft, ontvangt u achteraf een factuur.

Een belangrijk punt bij de toewijzing van een woning is de binding met de gemeente Ameland. Aan woningzoekenden met een economische- en/of langdurig maatschappelijke binding wordt voorrang gegeven ten opzichte van woningzoekenden met een standaard maatschappelijke binding. Als een huurwoning vruchteloos is aangeboden, kan van de toewijzingscriteria worden afgeweken en kan de woning worden toegewezen aan woningzoekenden zonder een economische-, langdurig maatschappelijke- of standaard maatschappelijke binding.

Economische binding

Naast het bepaalde in de wet wordt hieronder mede verstaan:

  1. Als iemand werkzaam is op basis van een standaard arbeidsovereenkomst bij een bedrijf, gevestigd op Ameland, en voor tenminste de helft van zijn/haar inkomen afhankelijk is van het inkomen uit die functie. De duur van de overeenkomst dient minimaal acht maanden te zijn. Als het bedrijf juridisch niet is gevestigd op Ameland, maar de woningzoekende middels een payroll-contract structureel op Ameland werkzaam is dan als wel diens werkgever heeft bepaald dat Ameland de vaste standplaats van de woningzoekende is, dan wordt de woningzoekende aangemerkt als in het bezit te zijn van de hiervóór bedoelde standaard arbeidsovereenkomst. Bij een eigen bedrijf is sprake van een economische binding als het voor de eigenaar noodzakelijk is om zich vanwege dat bedrijf (bedrijfsvoering) op het eiland te vestigen. Conform Huisvestingsverordening 2019.
  2. Ingezetenen die geen deel meer uitmaken van het arbeidsproces, maar die gedurende 5 jaren direct voorafgaande aan het moment dat men uit het arbeidsproces raakte, voldeden aan het onder 1. genoemde criterium en sindsdien als inwoner van gemeente Ameland ingeschreven zijn gebleven.
  3. Weduwen-weduwnaars uit huwelijk of geregistreerd partnerschap van hen die op het moment van overlijden voldeden aan de onder 1. of 2. genoemde criteria.

Langdurig maatschappelijke binding

Naast het bepaalde in de wet wordt hieronder mede verstaan:

De woningzoekende die, in afwijking van de standaard maatschappelijke binding als bepaald in de wet, ten minste vijftien jaar onafgebroken ingezetene is, dan wel gedurende de voorafgaande twintig jaar ten minste vijftien jaar ingezetene is geweest van de gemeente Ameland; waarbij de jaren voor de studietijd van de scholier/student die zich in verband met de studie heeft uitgeschreven als ingezetene van de gemeente Ameland (maar wel direct voor en na de studie stond/staat ingeschreven), meetellen als ingezetene.

Standaard maatschappelijke binding

Naast het bepaalde in de wet wordt hieronder mede verstaan: De woningzoekende die al op Ameland woonachtige familie (hiermee wordt bedoeld: bloedverwanten, geen aanverwanten) tot en met de tweede graad heeft, die hier ten minste zes jaar ingezetene is in een voor permanente bewoning bestemde woonruimte.