April 2013                 

In zorgcentrum De Stelp moeten extra maatregelen worden genomen omdat het pand niet meer aan de eisen van brandveiligheid voldoet. Duidelijk wordt dat het pand vernieuwd moet worden.

Eind 2014

Zorggroep Pasana, eigenaar van De Stelp, gaat failliet. Na het faillissement neemt de Stichting Continuïteit Zorgverlening Friesland het bestuur en de bedrijfsvoering van Pasana Ouderenzorg over, in opdracht van de curatoren. Het bestuur van deze zgn. Vangnetstichting besluit De Stelp langer open te houden, waarmee een plan kan worden ontwikkeld voor toekomstbestendige ouderenzorg op het eiland.

Januari 2015

De gemeenteraad van Ameland stelt een ambitie voor de ouderenzorg vast onder de titel ‘Een leven lang op Ameland’. Daarin stelt de gemeente zich garant voor een zo compleet mogelijk zorgaanbod óp het eiland voor ouderen.

September 2015

De Vangnetstichting draagt de bedrijfsvoering van De Stelp per 1 september over aan de KwadrantGroep, tevens de nieuwe eigenaar van het gebouw. Op grond van het visiestuk ‘Een levenlang op Ameland’ wordt gewerkt aan een verdergaande samenwerking tussen de KwadrantGroep, Thuiszorg het Friese Land, huisartsen en de gemeente. In het najaar vindt een Amelander zorgconferentie plaats.

Voorjaar 2017         

Thuiszorg Het Friese Land en KwadrantGroep geven invulling aan de Amelandse ambitie met het document ‘Een leven lang op Ameland – visie op ouderenzorg’. In dit stuk concluderen de zorgpartijen dat een nieuw gebouw noodzakelijk is. Twee varianten lijken levensvatbaar: volledige nieuwbouw of een combinatie van nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie. Beide varianten gaan uit van de bestaande locatie van De Stelp.

September 2017   

Bijeenkomst over de visie van de zorgorganisaties. Alle medewerkers van De Stelp en de leden van de Cliëntenraad ontvangen het visiedocument. Later die maand is er een bijeenkomst voor medewerkers en de Cliëntenraad over kleinschalig wonen.

September 2017   

De gemeenteraad besluit op basis van het stuk van de zorgpartijen om volledige nieuwbouw verder te laten uitwerken. Ook geeft de raad groen licht voor de constructie waarbij de gemeente de investering in de gebouwen voor haar rekening neemt en de zorgpartijen dit vastgoed voor langere tijd huren.

Begin 2018               

ICS Adviseurs, het bureau dat de nieuwbouwvariant uitwerkt en doorrekent, komt tot de conclusie dat het project een miljoenenverlies oplevert. Vooral de tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode leidt tot zeer hoge kosten. Bovendien past het nieuwe programma niet goed op de locatie. Daarmee is de toekomst van de ouderenzorg op het eiland opnieuw onzeker.

Februari 2018         

Leden van de Cliëntenraad en andere betrokkenen ontvangen het boekje ‘Wonen met zorg op Ameland’, waarin Thuiszorg Het Friese Land en de KwadrantGroep onder meer een toelichting geven op het concept van kleinschalig wonen.

April 2018                 

De zoektocht naar een oplossing voor het kostenprobleem brengt een nieuwe locatie in beeld aan de noordkant van Hollum. De gemeente is al eigenaar van de grond en er zijn diverse maatschappelijke functies gevestigd die elkaar versterken en waarmee de ouderenzorg faciliteiten zou kunnen delen. Nieuwbouw op deze locatie betekent bovendien dat de kosten voor tijdelijke huisvesting vervallen.

Mei 2018                  

De gemeenteraad besluit positief over de nieuwbouw van De Stelp op de nieuwe locatie. Het college krijgt opdracht om, in afwachting van de definitieve financiële toezeggingen van de zorgpartijen, de voorbereidingen voor de ontwerpfase op te starten. Het nieuwe college voegt daar het ontwikkelen van een gebiedsvisie aan toe en formeert een ontwikkelgroep bestaande uit medewerkers, Cliëntenraad, sportclub Amelandia, Sociaal Cultureel Werk, de Zorgcoöperatie, huisartsen, fysiotherapeuten en de dorpsbelangen

Augustus 2018       

Informatieve bewonersavond in Ons Hol. Alle geïnteresseerden worden bijgepraat over de plannen.

Oktober 2018         

Inspiratiereis met geïnteresseerden naar moderne zorginstellingen waar combinaties met andere functies zijn gerealiseerd. In oktober start ook de Europese aanbesteding van het ontwerpteam voor de nieuwbouw.

November 2018

De Friesland Zorgverzekeraar zegt definitief een bijdrage van 1,3 miljoen euro toe voor de realisatie van De Nieuwe Stelp.

Eerste kwartaal 2019

De brandveiligheid van de bestaande Stelp vergt aandacht; dit vertraagt de samenwerking en de ontwikkeling van de nieuwbouw. Het proces voor de aanbesteding van het ontwerpteam wordt afgerond en het ontwerpteam wordt gepresenteerd.

Tweede kwartaal 2019

 • KwadrantGroep vraagt om uitstel en start met nieuwe woonzorgvisie.
 • (April) Defintieve keuze voor bureau 19 Het Atelier Architecten voor de nieuwbouw van De Stelp.
 • 19 Het Atelier Architecten gaat als eerste aan de slag met de gebiedsvisie; het gebouw volgt later.

Derde kwartaal 2019

 • (Juli) Concept-gebiedsvisie gepresenteerd aan de gemeenteraad.
 • (Juli) De werkgroep De Stelp op de Stelp stelt vagen aan de gemeenteraad over de locatiekeuze voor De Nieuwe Stelp.
 • KwadrantGroep start met de verkenning voor een nieuwe woonzorgvisie.
 • (September) Gebiedsvisie gepresenteerd aan inwoners van Ameland.
 • (September) Werkgroep De Stelp op de Stelp biedt de gemeenteraad 1000 handtekeningen aan voor het behoud van De Stelp op de oude locatie.

Vierde kwartaal 2019

 • (November) Gemeenteraad neemt een motie aan, naar aanleiding van de handtekeningenactie van werkgroep De Stelp op de Stelp, die vraagt om het programma van Eisen en de locatiekeuzen nogmaals te overwegen. Het college zet dit onderzoek in gang.
 • (December) De Friesland Zorgverzekeraar presenteert zijn woonzorgvisie aan het college en de gemeenteraad en geeft een toelichting bij de toegezegde bijdrage van 1,3 miljoen euro.

Eerste kwartaal 2020

 • (Januari) KwadrantGrep presenteert zijn woonzorgvisie aan bewoners van De Stelp, en inwoners van Ameland. Een huis-aan-huis folder wordt verspreid.
 • (Maart) Presentatie van het gevraagde onderzoek naar de locatiekeuze, waarbij de keuze voor de locatie bij Ons Hol opnieuw wordt bevestigd.

Derde kwartaal 2020

 • (Juni) Gemeenteraad wordt bijgepraat over de stand van zaken en het tijdspad
 • Afstemming met KwadrantGroep over het programma van eisen en de financiën.

Vierde kwartaal 2020

 • (Oktober) Raadsvoorstel wordt afgerond.
 • (Oktober) Informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad met KwadrantGroep en De Friesland Zorgverzekeraar.
 • (November) Definitief besluit van de gemeenteraad over de start van het ontwerpproces voor de nieuwbouw op de locatie van Ons Hol; hiervoor stelt de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar.
 • (December) Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen KwadrantGroep en gemeente Ameland. Hiermee is de bijdrage van De Friesland zorgverzekeraar gegarandeerd.

Tweede kwartaal 2021

 • Start ontwerpproces.

Derde kwartaal 2021

 • (Augustus) Leden van de raad krijgen een toelichting op de eerder verzonden raadsbrief over het ontwerpproces.

Vierde kwartaal 2021

  • (November) College van B&W stelt de raad op de hoogte van het ontwerpproces en de aanpassingen in het structuurontwerp. De eerste beelden van het aangepaste structuurontwerp worden gedeeld. 
  • (November) Start selectie van het bouwteam via Tendernet. De aannemer wordt in deze fase al geselecteerd zodat invulling kan worden gegeven aan efficiënt en circulair bouwen. Onder leiding van de architect wordt het ontwerp verder ingevuld. Als de raad het krediet beschikbaar stelt (eerste kwartaal 2022) en het project financieel haalbaar blijkt, krijgt de aannemer de uitvoeringsopdracht.
  • Informatiesessie met raadsleden. 

  Eerste kwartaal 2022

  • Voorontwerp van De Nieuwe Stelp is gereed.

  Tweede kwartaal 2022

  • (Mei) Inloop-bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden. 
  • (Juni) Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage.

  Derde kwartaal 2022

  • Bestemmingsplan is vastgesteld.
  • Proces prijsvorming gestart.

  Vierde kwartaal 2022

  • Gemeenteraad gaat akkoord met de kredietaanvraag van de nieuwbouw.

  Eerste kwartaal 2023

  • Definitieve aannemingsovereenkomst en realisatieovereenkomst getekend.
  • Start werkzaamheden bouwrijp maken terrein. 

  Tweede kwartaal 2023

  • Inloopmoment waar omwonenden en belangstellenden vragen konden stellen. 
  • Feestelijke start bouw met onthulling bouwbord