Het intern toezicht is voor het primair en voortgezet openbaar onderwijs van groot belang. Daarom is er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een permanente Commissie Intern Toezicht Openbaar Onderwijs ingesteld. Deze commissie zal voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden voor de gemeenteraad verrichten die behoren bij de wettelijke taken als het gaat om toezicht op het openbaar onderwijs.

De volgende leden zijn in deze commissie benoemd:

  • Suzanna Twickler
  • Riekus Hatzmann
  • Bernard Kostwinner
  • Dennis Engels
  • Vera van der Geest
  • Rudolf Teuben
  • Robin Oud

Het secretariaat van de commissie ligt bij de griffier. De commissie kan desgewenst adviseurs inschakelen om hen informatie te verschaffen, te ondersteunen of van advies te voorzien.