Het intern toezicht is voor het primair en voortgezet openbaar onderwijs van groot belang. Daarom is er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een permanente Commissie Intern Toezicht Openbaar Onderwijs ingesteld. Deze commissie zal voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden voor de gemeenteraad verrichten die behoren bij de wettelijke taken als het gaat om toezicht op het openbaar onderwijs.

De volgende leden zijn in deze commissie benoemd:

  • Suzanna Twickler
  • Riekus Hatzmann
  • Bernard Kostwinner
  • Dennis Engels
  • Vera van der Geest
  • Rudolf Teuben

Het secretariaat van deze commissie ligt bij de griffie. Als adviseurs aan deze commissie zijn toegevoegd de portefeuillehouder dhr. L.P. Stoel, en dhr. J.J. Werkman ambtenaar onderwijs.