Wijziging bestemming Schoolstraat 4 te Hollum

Besluit wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.6.1a Wro) 

Familie J.H. van der Meulen, voor het wijzigen van de bestemming ‘Detailhandel’ in de bestemming ‘Wonen-1’ op het perceel kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 206, plaatselijk bekend Schoolstraat 4 te Hollum (05-10-2011).

 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft op 16 augustus 2011 het wijzigingsbesluit vastgesteld.

 

Beroep

De verleende vergunningen liggen ter inzage tot de datum die achter de vergunning vermeld staat. Tot uiterlijk deze datum kan door een belanghebbende, die tijdig een zienswijze heeft ingebracht en de belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Leeuwarden, sector bestuursrecht, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Vergunningen en Toezicht via telefoonnummer (0519) 555 555.