Vaststelling wijzigingsplan Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 27 maart 2017 het wijzigingsplan ‘Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het vergroten van de woning aan de achterzijde en het willen realiseren van een ondergeschikt recreatief appartement achter de woning aan de Zuiderlaan 9 te Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 9. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. Het wijzigingsplan Zuiderlaan 9 te Hollum Ameland’ de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 5 april 2017 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden via onderstaande links.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 6 april 2017 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.\

Links

Het plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

Zuiderlaan 9 Hollum Ameland

Bronbestanden

Ook kunt u het plan als pdf downloaden: