Vaststelling wijzigingsplan ‘Vrijewilpad 5 Buren - woningbouw’

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 28 juni 2018 het wijzigingsplan ‘Vrijewilpad 5 Buren – woningbouw’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming in een woonbestemming, om zo de bouw van een woning mogelijk te maken, op het adres Vrijewilpad 5 te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 1774.

Het wijzigingsplan ‘Vrijewilpad 5 Buren – woningbouw’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 13 september 2018 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 13 september 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Plan op ruimtelijkeplannen.nl: Vrijewilpad 5 Buren

Bronbestanden