Vaststelling Wijzigingsplan Pastoor Scholtenweg-Buren

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 14 mei 2019 het wijzigingsplan ‘Pastoor Scholtenweg – Buren’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming in een woonbestemming, om zo de bouw van een woning mogelijk te maken aan de Pastoor Scholtenweg te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie F, nummer 798 en nummer 799 (gedeeltelijk).

Het wijzigingsplan ‘Pastoor Scholtenweg – Buren’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 30 mei 2019 tot en met het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl en  www.ruimtelijkeplannen.nl.  Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 30 mei 2019 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Wijzigingsplan inzien

Het wijzigingsplan kunt u hieronder downloaden als pdf of bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

Wijzigingsplan Pastoor Scholtenweg-Buren

Bronbestanden