Vaststelling wijzigingsplan ‘Nes-Molenweg 3a’

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 19 januari 2021 het wijzigingsplan ‘Nes-Molenweg 3a’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarische bestemming in een woonbestemming, om zo de bouw van twee woningen mogelijk te maken aan de Molenweg 3a in Nes, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummers 5158 en 5169.

Het wijzigingsplan ‘Nes – Molenweg 3a’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 4 februari 2021 tot en met het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het wijzigingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl en  www.ruimtelijkeplannen.nl.  Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 4 februari 2021 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

WIjzigingsplan inzien

Het wijzigingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl:

Nes-Molenweg 3a

Bronbestanden

Het wijzigingsplan kunt u ook hieronder vinden: