Vaststelling wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland’

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 12 september 2017 het wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland’ heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het verbouwen van de woning aan de Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummer 2977. Het wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding.

Het wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 19 oktober 2017 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 19 oktober gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Ruimtelijke plannen

Het plan kunt u op www.ruimtelijkeplannen,.nl inzien via de volgende link:

Kardinaal de Jongweg 9, Nes

Bronbestanden

Daarnaast kunt u het plan downloaden via onderstaande link: