Vaststelling bestemmingsplan ‘Oranjeweg 42-42b te Hollum’

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 29 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Oranjeweg 42-42b te Hollum’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de volgende planologische wijzigingen op de twee percelen Ballum H809 (Oranjeweg 42-42d) en Ballum G4329:

- mogelijk maken volledige horeca in het centrumgebouw
- verplaatsing bedrijfswoning naar het centrumgebouw
- mogelijk maken berging en parkeerplaats

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Oranjeweg 42-42b te Hollum’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.2020074-VG01 ligt vanaf donderdag 16 juli 2020 tot en met woensdag 26 augustus 2020 ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de bijgevoegde pdf en te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

Oranjeweg 42-42b Hollum

Bronbestanden 

Beroepstermijn

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf donderdag 16 juli 2020 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.