Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 6 recreatiewoningen Recreatieterrein Nes-Buren

Burgemeester en wethouders van Ameland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 9 januari 2014, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘6 recreatiewoningen Recreatieterrein Nes-Buren’. Het plangebied betreft zes locaties voor recreatiewoningen in het recreatieterrein Nes-Buren. Door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is goedkeuring onthouden aan deze zes locaties voor recreatiewoningen. Voor deze locaties wordt nu een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u het plan raadplegen via onderstaande links:

Link naar landelijke voorziening: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0060.130201-ON01

Link naar bronbestanden: http://wro.leeuwarden.nl/ameland/34063F5A-E889-47C7-8252-E7B72D27A9B0/

 

 

Zienswijze
Een ieder kan tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen indienen tot en met 19 februari 2014. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Ameland, Postbus 22, 9160 AA  Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad.