Terinzagelegging ontwerpbestemmings-plan ‘Hollum -Jan Jacobsweg’

Overeenkomstig artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat, met ingang van donderdag 29 maart 2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een woning op de percelen op en naast het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg te Hollum, kadastraal bekend onder gemeente Ballum, sectie G, nummer 2577 (deels) en gemeente Ballum, sectie H, nummer 18 (deels).Het ontwerpbestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20171795-ON01 bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ameland.nl.

Eenieder kan tot en met woensdag 9 mei 2018 zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. U dient hierbij aan te geven  op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijzen betrekking hebben. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad. 

Plan ter inzage

Het ontwerpbestemmignsplan kunt u inzien via onderstaande links:

Ontwerpbestemmingsplan op ruimetlijkeplannen.nl:

Ontwerpbestemmingsplan als pdf: