Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Hollum-Trapweg en m.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Hollum-Trapweg’ met ingang van 29 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van woningbouw. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. Het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit liggen ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0519) 555 555. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Woningbouw Trapweg Hollum

Woningbouw Hollum - Trapweg (tercera-ro.nl)

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging tot en met 9 juni 2021 een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Ameland, postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Fysieke leefomgeving via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad. Tegen het door het college genomen m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u bezwaar indienen.