Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjeweg 42-42b te Hollum’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 12 maart 2020, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjeweg 42-42b te Hollum’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de volgende planologische wijzigingen op de twee percelen Ballum H809 (Oranjeweg 42-42d) en Ballum G4329:

  • mogelijk maken volledige horeca in het centrumgebouw
  • verplaatsing bedrijfswoning naar het centrumgebouw
  • mogelijk maken berging en parkeerplaats

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

Ontwerpbestemmingsplan Oranjeweg 42-42b Hollum

Bronbestanden

Indienen zienswijze

Tot en met 22 april 2020 kan een ieder een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders.