Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan Ballum – Camminghastraat 16

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 18 juli 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ballum – Camminghastraat 16’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de vervanging van de bestemming ‘Recreatie – dagrecreatie' door de bestemming ‘Horeca’ aan de Camminghastraat 16 te Ballum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 721. Met het bestemmingsplan wordt een hotel planologisch mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage.

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzagelegging zienswijzen indienen tot en met 28 augustus 2019. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via het telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door Burgemeester en wethouders.

Bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande links:

Camminghastraat 16 Ballum

Bronbestanden

Het bestemmingsplan kunt u ook als pdf bekijken: