Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Pastoor Scholtenweg – Buren’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 21 maart 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Pastoor Scholtenweg – Buren’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in Bestemmingsplan Buren.

Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch-cultuurgrond’ naar de bestemming ‘Wonen-1’ aan de Pastoor Scholtenweg te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, Sectie F, nummer 798 en gedeeltelijk nummer 799. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en kunt u inzien op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzageligging zienswijzen indienen tot en met 1 mei 2019. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door het college.

Ontwerp wijzigingsplan inzien

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl:

Pastoor Scholtenweg – Buren

Bronbestanden

Het ontwerp wijzigingsplan kunt u ook downloaden als pdf: