Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Nes-Molenweg 3a’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 19 november 2020, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Nes – Molenweg 3a’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Nes’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft

betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch – cultuurgrond’ naar de bestemmingen ‘wonen – 1’ en ‘tuin’ ten behoeve van de bouw van twee woningen aan de aan de Molenweg te Nes, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummers 5168 en 5169. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage.

Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl:

Ontwerp wijzigingsplan Nes-Molenweg 3a

Bronbestanden

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage ligging zienswijzen indienen tot en met 30 december 2020. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door burgemeester en wethouders.