Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Molenweg 1 Nes’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 13 september 2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Molenweg 1 Nes’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Nes’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar de bestemming ‘Horeca-2’ aan de Molenweg 1 te Nes, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummer 3103. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plan op ruimtelijkeplannen.nl: Molenweg 1 Nes

Bronbestanden

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage ligging zienswijzen indienen tot en met 24 oktober 2018. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders.