Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 Nes Ameland’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 29 juni 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Nes’, en de vorm van het bouwvlak te vergroten. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het verbouwen van de woning aan de Kardinaal de Jongweg 9 te Nes Ameland, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummer 2977. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage ligging zienswijzen indienen tot en met 9 augustus 2017. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Vergunningen en Toezicht via het algemene telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door Burgemeester en wethouders.

Documenten

Het plan kunt u inzien via de volgende links:

Ruimtelijke plannen

Bronbestanden