Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Burenlaan 16 te Hollum’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 8 april 2021, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Burenlaan 16 te Hollum’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Hollum 2009’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Recreatie-verblijfsrecreatie-2’ naar de bestemming ‘Wonen-1’ aan de Burenlaan 16 te Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, Sectie G, nummer 3511. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzageligging zienswijzen indienen tot en met 19 mei 2021. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door burgemeester en wethouders.

Wijzigingsplan inzien

Het wijzigingsplan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl:

Burenlaan 16 Hollum

Bronbestanden