Ontwerpbestemmingsplan 'Woningbouw Ballum-Smitteweg' ter inzage

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 16 april 2020, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouw Ballum – Smitteweg’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van nieuwe woningbouw. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0519) 555 555. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van ter inzage ligging zienswijzen indienen tot en met 27 mei 2020. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van team Vergunningen via het algemene telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming door Burgemeester en wethouders.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link:

Ontwerpbestemmingsplan Ballum-Smitteweg

Bronbestanden

Ook is het plan als pdf te bekijken: