Ontwerpbestemmingsplan en Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘De Hagen’ Hollum

Volgens artikel 3.8.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders bekend dat, met ingang van 14 februari 2019, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Hagen’ Hollum. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van een parkeerterrein aan De Hagen Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 1648 (deels). Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Indienen zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van terinzageligging tot en met 27 maart 2019 een zienswijze indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen via telefoonnummer (0519) 555 555. De tijdig ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming door de gemeenteraad. Het gemeentehuis is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur. Ook is het ontwerpbestemmingsplan digitaal beschikbaar. De links vindt u ook hieronder. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningverlening.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met het bestemmingsplan “De Hagen” ten behoeve van het aanleggen van een parkeerterrein aan De Hagen Hollum een vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, en dat er geen aanleiding is voor het opstellen van een MER. Het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ligt voor een ieder gedurende bovengenoemde periode ter inzage in het gemeentehuis. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inbrengen als zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende links:

Ontwerpbestemmingsplan De Hagen Hollum

Bronbestanden

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook als pdf downloaden: