Nes - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ameland bij besluit van 25 augustus 2014, en deels opnieuw bij besluit van 24 november 2014, het bestemmingsplan Nes gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een planologisch juridische regeling voor het dorp Nes. De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een aantal wijzigingen aangebracht. Voor een compleet overzicht van alle door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan wordt verwezen naar het betreffende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken. Het raadsbesluit met bijbehorende stukken en het bestemmingsplan liggen gedurende de beroepstermijn ter inzage in het gemeentehuis en kunt u ook raadplegen via onderstaande links.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf 5 maart 2015 gedurende zes weken (tot en met 15 april 2015) beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd ter worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Links

Het bestemmingsplan kunt u vinden via de onderstaande links:

Bestemmingsplan Nes

Bronbestanden