Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Noordwal Buren – woningbouw’

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 2 augustus 2016 het wijzigingsplan ‘Noordwal Buren - woningbouw’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het op het planologisch mogelijk maken van het oprichten van drie woningen aan de Noordwal in Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummers 1838, 1839, 1840 en 1841 (deels). De wijzigingen hebben betrekking op het verkleinen en verplaatsen van één bouwvlak en het wijzigen van de verkeersbestemming in een tuinbestemming.

Het wijzigingsplan ‘Noordwal Buren – woningbouw’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 18 augustus 2016 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het wijzigingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 18 augustus 2016 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Links

Het plan kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: Noordwal Buren - woningbouw

Bronbestanden