Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Buren - Paasduinweg/Duinlandsweg

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 20 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Buren – Paasduinweg’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van woningbouw. De wijziging betreft het toevoegen van een wijzigingsbevoegdheid waarmee het mogelijk wordt een extra bouwvlak op een perceel toe te voegen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Woningbouw Buren – Paasduinweg / Duinlandsweg’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20190685-VG01 ligt vanaf donderdag 3 september tot en met woensdag 14 oktober 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. Daarnaast is het plan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende links:

Woningbouw Buren-Paasduinweg/Duinlandsweg

Bronbestanden

Beroepstermijn

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf donderdag 3 september 2020 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.