Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Recreatieterrein Nes-Buren 2019’

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 23 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Recreatieterrein Nes-Buren 2019’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het plangebied beslaat een terrein met recreatiewoningen dat noordelijk van de kernen Nes en Buren is gelegen. Tijdens de periode van ter inzagelegging zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de ambtshalve voorstellen het bestemmingsplan aan te passen, hebben geleid tot wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan. Het betreft enkele wijzigingen in de regels en een aanpassing van de verbeelding.

Het bestemmingsplan ‘Recreatieterrein Nes-Buren 2019’, met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20181634-VG01, ligt vanaf 28 mei 2020 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage in het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan vindt u ook op www.ameland.nl. via onderstaande links

Beroepstermijn

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf 28 mei tot en met 8 juli 2020 (zes weken) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplan inzien

Het bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl:

Het plan kunt u ook als pdf bekijken: