Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 25 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’ gewijzigd heeft vastgesteld.  

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een woning op de percelen op en naast het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg te Hollum, kadastraal bekend onder gemeente Ballum, sectie G, nummer 2577 (deels) en gemeente Ballum, sectie H, nummer 18 (deels). De wijziging betreft het toevoegen van de functieaanduiding ‘verblijfsrecreatie’ op de verbeelding van het bestemmingsplan.  

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20171795-VG01 ligt vanaf donderdag 26 juli 2018 tot en met woensdag 5 september 2018 ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan is tevens te vinden op www.ameland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Plan inzien

Het plan kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: Jan Jacobsweg Hollum

Beroepstermijn 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf donderdag 26 juli 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. 

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.