Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Hagen Hollum

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 26 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het planologisch mogelijk maken van een parkeerterrein aan De Hagen Hollum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie G, nummer 1648 (deels). Tijdens de periode van ter inzagelegging zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn niet overgenomen. De gemeenteraad heeft een voorwaardelijke verplichting in de regels opgenomen om een goede ruimtelijke inpassing en aankleding van het terrein te garanderen. Het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.140206-VG01 ligt vanaf 13 januari 2016 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan is tevens te vinden via onderstaande link:

Beroepstermijn

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf 14 januari 2016 gedurende zes weken (tot en met 24 februari 2016) beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Links

Dit plan kunt u bekijken via de volgende link naar ruimtelijkeplannen.nl of door het downloaden van onderstaande pdf:

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Hagen Hollum

Bronbestanden