Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Hagen (bestuurlijke lus)

Burgemeester en wethouders van Ameland maken bekend dat de raad van de gemeente Ameland op 26 april 2021 het bestemmingsplan ‘De Hagen’ gewijzigd heeft vastgesteld. Dit besluit volgt op de tussentuitspraak (bestuurlijke lus) van 10 februari 2021 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze tussenuitspraak gaat over het vaststellingsbesluit van 24 juni 2019 van het genoemde bestemmingsplan.

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 20 mei tot en met 30 juni 2021.

Bestuurlijke lus

De Raad van State heeft via de tussenuitspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ toegepast. Dit betekent dat de gemeenteraad de opdracht heeft gekregen een gebrek ten aanzien van het eerdere vaststellingsbesluit van 24 juni 2019 te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. De gemeente diende het gebrek vóór 3 juni 2021 te herstellen.

Wijziging ten opzichte van het eerder vastgestelde bestemmingsplan

In de regels van het bestemmingsplan is vastgelegd dat de hoogte van ligusterhaag ten minste 1,00 m bedraagt, gemeten vanaf het ter plaatste gelegen parkeerterrein.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

Publicatie van het raadsbesluit vindt op de wettelijk voorgeschreven wijze plaats op 19 mei 2021. Het plan is vervolgens volledig digitaal raadpleegbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl via: 

De Hagen Hollum

Bronbestanden De Hagen Hollum

Daarnaast is het plan als pdf bestand te raadplegen op de gemeentelijke website. Zie onderstaande pdf. U kunt het plan ook inzien in het gemeentehuis, Jelmeraweg 1 in Ballum.

Beroep instellen en voorlopige voorziening

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf 20 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 30 juni 2021) beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.