De beheersverordening Partiële herziening Havens Nes en Ballumerbocht

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie Gemeente Ameland
Officiële naam regeling Partiële herziening Beheersverordening Havens Nes en Ballumerbocht
Citeertitel Partiële herziening Beheersverordening Havens Nes en Ballumerbocht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Partiële herziening Beheersverordening Havens Nes en Ballumerbocht

Opmerkingen m.b.t. de regeling

De hoofddoelstelling van de beheersverordening is het bieden van een actueel planologisch kader waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn. De digitale beheersverordening is ook via de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl, beschikbaar. De digitale beheersverordening zoals deze staat op de landelijke website is authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie. 

Gehele verordening inclusief bijlagen en toelichting is te vinden via de volgende link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0060.130207-VG01
 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.38, lid 1.
  2. Gemeentewet, artikel 139.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening, Bron bekendmaking Kenmerk voorstel
19-12-2013 n.v.t. Nieuwe regeling 'wijziging' 25-11-2013 Gemeente Info 18 december 2013 RB6-11-13

Artikel

Inhoudsopgave
Regels
Artikel 1  Begripsbepalingen      
Artikel 2  Vrijwaringszone dijk (artikel 4)
Toelichting         
Hoofdstuk 1  TOELICHTING OP HERZIENING

REGELS          
HOOFDSTUK 1  REGELS        
Artikel 1  Begripsbepalingen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  verordening:
de beheersverordening Partiele herziening Beheersverordening Havens Nes en Ballumerbocht van de gemeente Ameland.

Artikel 2  Vrijwaringszone dijk (artikel 4)
Aan artikel 4 wordt  aan lid 4.1.1 een zinsnede toegevoegd en er wordt nieuw lid 4.2 ingevoegd.

2.1  Bouwregels (artikel 4.1)
2.1.1  Bouwregels gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken (lid 4.1.1.)
Dit verbod is niet van toepassing op bestaande gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken.

2.2  Afwijken van de bouwregels (artikel 4.2)
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.1.1 in die zin dat gebouwen, overkappingen en/of andere bouwwerken worden gebouwd, mits vooraf advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de dijk.

TOELICHTING

Hoofdstuk 1  TOELICHTING OP HERZIENING
De gemeente Ameland heeft op 24 juni de beheersverordening "Havens Nes en Ballumerbocht" vastgesteld. Er is gebleken dat in de beheersverordening een te grote vrijwaringszone voor de primaire waterkering is opgenomen. Ook zijn hier op basis van de beheersverordening helemaal geen ontwikkelingen mogelijk. Hierdoor zijn ontwikkelingen onmogelijk gemaakt, die vanuit beleid vanuit het Wetterskip en provincie wel toegestaan zijn.

De gemeente heeft daarom besloten de beheersverordening op dit gebied te herzien. De herziening betreft drie onderdelen, namelijk:
1. de kaart van de beheersverordening is aangepast aan de legger van het Wetterskip. Dit houdt in dat er een kleinere vrijwaringszone op de kaart is opgenomen;
2. bestaande gebouwen, overkappingen en bouwwerken zijn nu binnen de vrijwaringszone toegestaan;
3. er is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen, waarmee gebouwen en bouwwerken toegestaan kunnen worden. Voorwaarde is dat vooraf advies is ingewonnen bij de beheerder van de dijk.

Met deze partiële herziening van de beheersverordening  "Havens Nes en Ballumerbocht" is de regeling in overeenstemming gebracht met het provinciale- en waterbeleid.