Vergadering Raadscommissie 07-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:S. Bonthuis

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Mededelingen vanuit het college

3 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

3a Stand van zaken overboord geslagen containers (toelichting burgemeester Van Klaveren)

4 Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

5 Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 10 december 2018

6 Voorstel verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning "bouw van een woning aan de Jan Jacobsweg te Hollum"

7 Voorstel wijzigen Plaatselijke Verordening gemeente Ameland 2018

8 Voorstel inzake verkoopvorm en transactieprotocol Eneco (bijlagen niet openbaar)

9 Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "De Waddeneilanden"

10 Sluiting