Vergadering Raadscommissie 08-10-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30-21:59
Voorzitter:Siard Bonthuis

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Mededelingen vanuit het college

3 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

Bijgevoegde documenten

5 Vaststellen besluitenlijst raadscommissievergadering 13 augustus 2018

6 Voorstel aanpak evaluatie en herziening horecabeleidsplan

7 Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning "bochtafsnijding in de vloedgeul tussen Ameland en Holwerd"

8 Voorstel inzake vaststellen Bestemmingsplan "Strandweg Buren - Agrarische bestemming tussen 24 en 34"

9 Voorstel inzake "Visie gemeentelijke begraafplaatsen"

10 Voorstel benoemen lid bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs (OPO)

11 Voorstel inzake "Programmabegroting gemeente Ameland 2019"

12 Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"

13 Sluiting