Vergadering Raadscommissie 04-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Voorzitter:S. Bonthuis

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Mededelingen vanuit het college

3 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

5 Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 7 mei 2018

Bijgevoegde documenten

6 Voorstel aanpassing verordening Jeugdhulp gemeente Ameland 2018

7 Voorstel actualiseren Participatieverordening en Verordening individuele inkomenstoeslag 2018

8 Voorstel Nota Gezondsheidsbeleid Friese Waddeneilanden 2018-2021

9 Voorstel Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021

10 Voorstel locatieonderzoek supermarkt Hollum

11 Voorstel wijzigen Bestemmingsplan Hollum toevoegen woning J. Jacobsweg (nazending)

12 Voorstel Jaarverslag gemeente Ameland 2017

13 Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"

14 Sluiting