Vergadering Raadscommissie 07-05-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Ballum Ameland
Tijd:19:30
Dit item is verlopen op 31-12-2018.

AGENDAPUNTEN:

Voorlopige agenda

1 Opening

2 Mededelingen vanuit het college

3 Definitief vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

4 Vragenhalfuurtje van de commissie aan het college van B&W

5 Vaststellen besluitenlijst commissievergadering 16 april 2018

6 Voorstel aanpassen helikopterplatform vliegveld

7 Mogelijkheid tot geven van een zienswijze t.a.v. de FUMO

8 Voorstel tot vaststellen meerjarenbegroting Openbaar Primair Onderwijs Ameland 2018 -2022

9 Voorstel benoemen voorzitter, herbenoeming leden en vaststellen aangepaste verordening van de Rekenkamercommissie de Waddeneilanden

10 Voorstel Ouderenzorg Ameland

11 Actualiteiten vanuit het samenwerkingsverband "de Waddeneilanden"

12 Sluiting